[ youth.rs ]

Poziv za učešće na projektu Zaustavi nasilje

Inkluzivni porekt pokrenuo je projekat Zaustavi nasilje čiji je cilj podizanje nivoa svesti o pitanjima rodno zasnovanog nasilja među mladima na teritoriji Beograda kroz radionice i razvijanje znanja, veština i stavova o pitanjima roda i pola i rodno zasnovanog nasilja.

Pozivamo srednjoškolce i srednjoškolke iz Beograda sa se oprijave na edukativne radionice koje će se oržavati u okviru ovog projekta. Teme radionica su: Pol i rod, Rodni identiteti i uloge, Odnosi moći u društvu, Stereotipi i predrasude, Zloupotreba moći, Diskriminacija, Seksizam, Rodno ravnopravno društvo, Nasilje, Rodno zasnovano nasilje, Rod i seksualnost mladih, Adolescentske veze, Nasilje u vezama mladih i CEDAW konvencija – primena u Srbiji. Predviđene radionice su interaktivne, što znači da su polaznici.ce sve vreme biti uključeni – aktivno će učestvovati i doprinositi procesu učenja. Polaznicima.cama će biti otvoren prostor i da razmenjuju svoje stavove i iskustva na teme radionica, a trenerice koje će voditi ove radionice su: Jelena Savić, Saša Pokrajac i Mirjana Vasić. Radionice će se održavati u Centru za kulturu Stari grad.

Popunjene prijave pošaljite do 25. aprila 2010. godine na adresu office@inkluzivnipokret.org .
Ciljna grupa ove obuke su srednjoškolci/srednjoškolke iz Beograda, a prilikom odabira učesnika/ca vodiće se računa o rodnoj zastupljenosti , daćemo veliku podršku devojčicama, osobama sa hendikepom, Romima/Romkinjama, LGTB i drugim manjinskim grupama.

Nosilac projekta „Zaustavi nasilje” je Inkluzivni pokret. Više informacija o ovam projektu možete naći na sajtu Inkluzivnog pokreta www.inkluzivnipokret.org. ili možete pozvati na telefon 063/366-029.

Projekat Zaustavi nasilje je delom podržao Ženski fond rekonstrukcija.

 

 

Exit mobile version