[ youth.rs ]

KONKURS ZA ODABIR GRADOVA/OPŠTINA U KOJIMA ĆE U TOKU 2010. GODINE BITI SPROVEDENI INTENZIVNI PROGRAMI OBUKE NAMENJENE PODIZANJU KAPACITETA KANCELARIJA ZA MLADE I NJIHOVIH SARADNIKA

Grupa “Hajde da…”, uz finansijsku podršku Olof Palme International Center-a, realizuje projekat „Izgradnja kapaciteta Kancelarije za mlade kao stubova participacije mladih i njihovo osnaživanje u ulozi pružaoca lokalnih servisa namenjenih mladima“ i u okviru njega raspisuje:

KONKURS

ZA ODABIR GRADOVA/OPŠTINA U KOJIMA ĆE U TOKU 2010. GODINE BITI SPROVEDENI INTENZIVNI PROGRAMI OBUKE NAMENJENE PODIZANJU KAPACITETA KANCELARIJA ZA MLADE I NJIHOVIH SARADNIKA

Cilj projekta

Cilj projekta je izgradnja kapaciteta lokalnih kancelarija za mlade i njihovih saradnika za obavljanje dvojne uloge koju kancelarije za mlade imaju – razvijanje/sprovođenje/praćenje lokalnog plana akcije za mlade i za pružanje usluga mladima sa ciljem podrške njihovom aktivnom učešću u životu grada/opštine.

O konkursu

U skladu sa ciljevima projekta, Grupa “Hajde da…” raspisuje konkurs za kancelarije za mlade koje su razvile ili usvojile lokalni akcioni plan za mlade da se prijave za intenzivan program obuke, a u skladu sa potrebama i kapacitetima predstavnika KzM, kao i saradnika KzM na lokalnom nivou (npr. institucija, lokalnih nevladinih organizacija i neformalnih grupa koje rade sa mladima i sa kancelarijama za mlade).

Pravo učešća na Konkursu imaju sve opštine i gradovi koji žele da nastave odgovornu stratešku brigu za mlade u svojoj zajednici i koji na navedene adrese i u navedenom roku dostave popunjeni Upitnik koji se nalazi u prilogu.

Ovaj javni konkurs je raspisan kako bi sve opštine/gradovi imale jednake mogućnosti da budu uključene.

Kriterijum za odabir KzM, tj. opštine/ grada biće kvantitativne i kvalitativne ocene:

  1. da li je (i na koji način) u lokalnoj zajednici kreiran ili usvojen lokalni akcioni plan za mlade?
  2. da li kancelarija koja se prijavi za obuke ima kapacitet da  (uz pomoć Grupe Hajde da…) organizuje sve programe obuke za svoje članove, partnere i korisnike?
  3. kapacitet kancelarije za mlade da, u planiranju i sprovođenju svojih aktivnosti sarađuje sa drugim institucijama i organizacijama koje se bave mladima i omladinskim grupama na lokalnom nivou?
  4. spremnost opštine / grada da sufinansira deo aktivnosti u okviru ovog projekta?

Sve dokumente je potrebno dostaviti i elektronski i u štampanom formatu (putem pošte ili lično). Elektronsku verziju dokumenata (kao i eventualna pitanja) poslati na e-mail adresu suzana@hajdeda.org.rs, a štampanu (potpisane i pečatirane dokumente) na adresu:

Grupa „Hajde da…“, Knez Danilova 12/84, 11000 Beograd,

najkasnije do: 30.4.2010. godine.

Projekat finansijski podržava:  Međunarodni centar  Ulof Palme
 

Exit mobile version