[ youth.rs ]

Poziv za dostavljanje prijava za finasiranje projekata NVO u 2010. godini

Na osnovu Zaključka gradonačelnika grada Beograda 6-896/10G od 16. marta 2010. godine, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju
objavljuje
POZIV ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA FINANSIRANjA PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2010. GODINI

Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju, poziva sve zainteresovane nevladine i društvene organizacije da podnesu prijavu za finansiranje projekata koji su usmereni ka jačanju i unapređenju kapaciteta, kao i odgovornosti organizacija civilnog društva na teritoriji grada Beograda za 2010. godinu. Posebni ciljevi konkursa su:
– Doprinos povećanom učešću organizacija civilnog društva u oblikovanju, sprovođenju i praćenju javnih politika;
– Uspostavnjalje i unapređenje partnerstava između organizacija civilnog društva, institucija, organa lokalne samouprave i poslovnog sektora, a posebno u cilju izgradnje građanskog društva zasnovanog na vladavini prava, društvenoj solidarnosti i poštovanju različitosti;
– Doprinos procesu pristupanja EU i afirmaciji evropskih vrednosti;
– Osposobljavanje organizacija civilnog društva za aktivizam na lokalnom nivou u procesu integracije Republike Srbije u EU;
– Doprinos razvoju participativne demokratije i učešću građana u odlučivanju na lokalnom nivou;
– Poboljšanje kvaliteta života građana, posebno marginalizovanih i diskriminisanih grupa kroz rad na unapređenju zaštite ljudskih i manjinskih prava;
– Kreiranje društvenog ambijenta koji je podsticajan za civilno društvo.

Ukupan iznos za finansiranja projekata koji su usmereni ka finansiranju projekata nevladinih organizacija je 8.920.000,00 dinara. Uputstvo za podnošenje prijava i prijava (konkursna dokumentacija), su dostupni i mogu se preuzeti sa ove strane (na kraju) ili u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju, Beograd, Masarikova 5/XIII, kancelarija 1301 svakog radnog dana od 09,00 do 16,00 časova. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj 3061-530 ili putem E-maila: agencija.nvo@beograd.gov.rs.

Prijava sa pratećom dokumentacijom se podnosi putem kurira ili lično (isključivo na Pisarnici Gradske uprave, Masarikova 5/XV, kancelarija 1505) ili poštom. U oba slučaja, u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše: Na prednjoj strani: Gradska uprava grada Beograda, Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju, Masarikova broj 5, XIII sprat, Beograd, Komisiji za izbor projekata koji su usmereni ka jačanju kapaciteta civilnog društva u 2010 god, NE OTVARATI. Na zadnjoj strani: Naziv i adresa podnosioca prijave.
Koverat treba da sadrži formular za prijavu (original, 2 kopije i elektronsku formu na CD-u) sa pratećom dokumentacijom naznačenom u tački 5. uputstva.

Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom je 20. april 2010. godine, do 16 časova.

Neblagovremene, nepotpune i prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

Uputstvo (PDF fajl)
Prijava (Word fajl)
Exit mobile version