[ youth.rs ]

Konkurs za finansiranje projekata društvenih i NVO u 2010. godini za oblast socijalne i borčko-invalidske zaštite

KONKURS ZA FINASIRANjE PROJEKATA DRUŠTVENIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2010. GODINI ZA OBLASTI: SOCIJALNE I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
Na Konkursu mogu da učestvuju društvene i nevladine organizacije registrovane u Beogradu najmanje 3 godine i koje imaju delatnost na području grada Beograda. Protpuna projektna dokumentacija sadrži:

– projekat sa kojim se konkuriše u propisanoj formi ( u štampanoj verziji);
– potpisane i overene protokole o saradnji sa svim navedenim partnerima na projektu;
– Statut i akt o registraciji podnosioca prijave;
– eventualne preporuke eksperata iz oblasti na koju se odnosi projekat;
– finansijski izveštaj za 2008. i 2009. godinu (verzija koja je predata Agenciji za privredne registre) i izveštaj o stanju računa koji nije stariji od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa,
– potvrda da se protiv odgovornog lica ne vodi istraga i da nije krivično osuđivan;
Aktivnosti obuhvaćene projektima moraju da se završe sa realizacijom do 31.12.2010. godine.
Da bi projekti učesnika Konkursa bili uzeti u razmatranje neophodno je da ispune sledeće uslove:
– da sadrže traženu dokumentaciju propisanu Konkursom, potpisanu i overenu;
– da je projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu posebno rizičnih i marginalizovanih socijalnih grupa na području Beograda a koje do sada nisu obuhvaćene (u potpunosti ili delimično) sistemom socijalne zaštite- starije i osobe sa invaliditetom, siromašna, marginalizovana i deca i mladi bez roditeljskog staranja kao i deca i mladi sa problemima u društvenom ponašanju, žrtve nasilja i druge posebno rizične i marginalizovane grupe u stanju socijalne potrebe. Cilj Konkursa je da podrži projekte koji ponuđenim socijalnim uslugama i oblicima zaštite predstavljaju inovacije ili unapređenje postojećih usluga u sistemu socijalne zaštite, posebno otvorenih (vaninstitucionalnih) oblika ili utiču na veći obuhvat korisnika u postojećem sistemu socijalne zaštite.
– Komisija će podržati i finansiranje započetih projekata nevladinih i društvenih organizacija u zaštiti posebno osetljivih lica u stanju socijalne potrebe, ukoliko postoji opravdanost njihovog daljeg finansiranja.

Konkursom se ne podržavaju- materijalni troškovi rada organizacija, medijske kampanje, štampanje publikacija, održavanje edukacija ili seminara za realizatore projekata kao ni organizovanje izleta ili letovanja.

Projektna dokumentacija se podnosi do 30. marta 2010. godine uključujući i taj dan.

Komisija će odluku oprispelim zahtevima doneti u roku od 30 dana, od dana isteka roka za prijavu. Propisana projektna dokumentacija se dostavlja lično( prizemlje, soba 3 ) ili putem pošte na adresu:
Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Tiršova br.1 , Beograd, sa napomenom –
„Prijava za Konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija“
Zainteresovane društvene i nevladine organizacije dodatne informacije mogu dobiti u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu (Tiršova br.1) u periodu od 10-14 časova, tel. 360 59 51. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs se objavljuje na osnovu Zaključka Gradonačelnika grada Beograda, broj 5-772/10-G od 5.marta 2010.godine.

Projektni formular
Exit mobile version