[ youth.rs ]

Poziv za sufinansiranje programa i projekata od interesa za mlade u 2010. godini

 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za sport i omladinu Beograd, Masarikova 5 upućuje POZIV ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA
OD INTERESA ZA MLADE U 2010. GODINI

(1) Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za sport i omladinu u 2010. godini su programi sa multidisciplinarnim sadržajima, koji se realizuju kroz različite oblike rada: radionice, male škole umetničkih zanata i veština, takmičenja, manifestacije i drugo.
Predloženi programski sadržaji treba da budu edukativni, kao i da omoguće polaznicima (korisnicima) da osmišljeno provedu slobodno vreme.

Prijavu za svaki program sa kojim se konkuriše treba dostaviti na obrascu koji se može preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, Masarikova 5/XV, radnim danima od 10 do 13 časova, ili sa ove internet stranice (na dnu).

Ustanove i organizacije od posebnog značaja za rad sa mladima dostavljaju (osim godišnjih programa koji su deo tradicionalnih školskih kalendara takmičenja koje odobrava Ministarstvo prosvete, odnosno redovan organizovan rad sa nadarenima sa mentorskim i sistematskim pristupom) i posebne programe kojima se doprinosi unapređenju ciljeva zbog kojih su i osnovani.

Ustanove i organizacije od posebnog značaja za rad sa mladima preuzeće obrasce u Sekretarijatu za sport i omladinu.

(2) Prijave za pojedinačne programe se dostavljaju tokom cele godine, a odnose se na:
(2.1) subvencije mladima (osnovci, srednjoškolci i redovni studenti na budžetskom finansiranju), radi odlaska na takmičenja i stručna usavršavanja u inostranstvo – potrebna konkursna dokumentacija:
– prijava sa biografijom;
– potvrda fakulteta da je student na redovnom budžetskom finansiranju;
– pozivno pismo organizatora programa na ime podnosioca prijave;
– preporuka univerzitetskog, odnosno školskog profesora, sa obrazloženjem u kome su navedeni razlozi o potrebi učešća podnosioca prijave u konkretnom programu;
– odgovarajući dokaz finansijske službe fakulteta, odnosno škole, da se opredeljena sredstva mogu uplatiti na budžetski račun, radi isplate podnosiocu zahteva za sredstva budžeta grada Beograda;
– fotokopija lične karte kojom se dokazuje mesto prebivališta u Beogradu, najmanje jedna godina u odnosu na datum objavljivanja konkursa (za studente);
(prijava programa za koji se potražuju sredstva i potrebna dokumentacija dostavljaju se pre početka realizacije programa; sredstva se odobravaju u skladu sa elementima u postupku ocene ispunjenosti uslova i utvrđivanja visine sredstava za raspodelu u 2010.godini, za fizička lica);
(2.2) organizovanje u Beogradu međunarodnih seminara stručnih konferencija u organizaciji strukovnih udruženja fakulteta – potrebna konkursna dokumentacija:
– molba organizacije, udruženja za finansijsku podršku;
– izvod iz statuta iz kojeg se vidi delatnost i ciljevi osnivanja;
– program konkretnog okupljanja za koji se potražuju sredstva;
– saglasnost dekana fakulteta za realizaciju;
– planirani troškovi – specifikacija i način obezbeđenja potrebnih sredstava (donacije, sponzori, budžetska sredstva) sa posebnim naglaskom o iznosu sredstava koja potražuje od Sekretarijata za sport i omladinu i za koju namenu.
(sredstva se odobravaju u skladu sa kriterijumima za raspodelu sredstava za pravna lica u 2010. godini);
(2.3) učešće mladih na međunarodnim skupovima i manifestacijama u organizaciji ustanova od posebnog značaja za rad sa mladim talentima – potrebna konkursna dokumentacija:
– molba ustanove za finansijsku podršku;
– pozivno pismo organizatora festivala, smotre, takmičenja;
– program za koji se potražuju sredstva;
– planirani troškovi – specifikacija i način obezbeđenja potrebnih sredstava (donacije, sponzori, budžetska sredstva…) sa posebnim naglaskom o iznosu sredstava koja potražuje od
Sekretarijata za sport i omladinu i za koju namenu.
Sredstva za programe pod 2.2 i 2.3 se odobravaju u skladu sa kriterijumima za raspodelu sredstava za pravna lica u 2010. godini.
Predlog programa dostaviti na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, Beograd; Masarikova 5/XVI, PISARNICA.

Rok za dostavljanje predloga programa za sufinansiranje je 28. decembar 2009. godine, osim za pojedinačne programe.

Podnosioci predloga programa biće obavešteni o rezultatima konkursa u roku od 30 dana od dana usvajanja programa.

Osoba za kontakt: Danica Džordan, broj telefona: 3061-324.

Uputstvo za dostavljanje predloga programa i projekata za sufinansiranje u 2010. godini
(ne odnosi se na pojedinačne programe)

Ovim uputstvom se reguliše način prijavljivanja za programe od interesa za mlade i potrebna dokumentacija za dostavljanje prijave, koja će biti neophodna za usvajanje predloženog programa odnosno projekta.

Podnosilac je dužan da:
– popuni obrazac u celini, koji je sastavni deo poziva;
– dostavi kopiju rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti;
– dostavi preporuke eksperata iz oblasti na koju se projekat odnosi;
– dostavi referentnuu listu – dokaze da je organizovao programe za mlade istog ili sličnog sadržaja;
– dostavi potvrdu poslovne banke da njegov tekući račun nije u blokadi.

Sekretarijat za sport i omladinu ima pravo da pregovara sa predlagačima programa o načinu realizacije i ceni programa.
Prednost će biti data projektima:
– koji su namenjeni mladima, uzrasta od 13 do 18 godina;
– koji podržavaju tradicionalne aktivnosti i doprinose njihovom oživljavanju;
– koji doprinose sticanju znanja i veština iz različitih oblasti, koji su potrebni za kreativne hobije;
– koji su u skladu sa jedinstvenim akcionim planom za uključivanje Roma na teritoriji grada Beograda (podržaće se programski sadržaji koji imaju za cilj inkluziju mladih Roma i drugih etničkih zajednica u realne društvene tokove);
–  koji se organizuju za više gradskih opština;
– na osnovu pokazatelja iz dostavljenih izveštaja o realizaciji programa;
– prihvatljivi finansijski pokazatelji troškova realizacije programa.

Obrazac

Exit mobile version