[ youth.rs ]

Poziv za dostavljanje prijava za finansiranje projekata koji se odnose na implementaciju NSZM

 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Kancelarija za mlade upućuje POZIV za dostavljanje prijava za finansiranje projekata KOJI SE ODNOSE NA IMPLEMENTACIJU NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE, ZA 2009. GODINU

Kancelarija za mlade poziva sve zainteresovane da dostave prijavu za finansiranje projekata koji se odnose na implementaciju Nacionalne strategije za mlade, za 2009. godinu. U obzir će se uzeti projekti koji doprinose realizaciji ciljeva:
– afirmaciji mladih grada Beograda;
– podsticanju aktivizma omladinskih organizacija;
– unapređenju saradnje Gradske uprave i omladinskih organizacija;
– ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade;
– uspostavljanju veze između univerziteta, državnih institucija i omladinskih organizacija

Podnosioci prijava mogu biti neprofitne organizacije i institucije sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda (lokalne vlasti, nevladine organizacije, univerziteti, instituti, stručne asocijacije, sindikati, zadruge, udruženja i druge neprofitne institucije), koje ispunjavaju uslove iz „Uputstva za podnošenje prijava za finansiranje projekata koji se odnose na implementaciju Nacionalne strategije za mlade za 2009. godinu”.
Ukupan iznos za finansiranja projekata je 2.900.000 dinara.

Uputstvo za dostavljanje prijava i prijava (konkursna dokumentacija) mogu se preuzeti sa ove strane, odeljak Korisni linkovi (desno) ili u Kancelariji za mlade, Beograd, Masarikova 5/XIV (kancelarija 1401/1), radnim danima od 9 do 16 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 3061-426 i 3061-739, ili i-mejlom: mladioffice@beograd.gov.rs

Prijavu dostaviti u zapečaćenoj koverti, i to:
– preporučenom poštom na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade, Masarikova 5/14, Beograd;
– kurirom ili ličnom, dostavom u pisarnici Gradske uprave grada Beograda, na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade, Masarikova 5/15, Beograd. Podnosilac prijave dobiće dokaz o prijemu.
Na licu koverte naznačiti: „Finansiranje projekata koji se odnose na implementaciju nacionalne strategije za mlade za 2009. godinu”, a na poleđini navesti naziv, adresu i zavodni broj podnosioca prijave.
Koverta treba da sadrži: formular za prijavu sa pratećom dokumentacijom – original i dve kopije.
Prijave poslate na drugi način (faksom ili i-mejlom), ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

Rok za dostavljanje prijava je 7. septembar 2009. godine, do 16 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijava

Uputstvo

 

Exit mobile version