[ youth.rs ]

Konkurs za finansiranje projekata društvenih i NVO za oblast edukacije, socijalizacije i soc. zašti.

 GRAD BEOGRAD GRADSKA UPRAVA, Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Komisija za izbor projekata nevladinih i društvenih organizacija raspisuju K O N K U R S ZA FINANSIRANjE PROJEKATA DRUŠTVENIH  I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2009. GODINI  ZA OBLAST : EDUKACIJE, SOCIJALIZACIJE
I SOCIJANE ZAŠTITE  ROMSKE POPULACIJE  NA TERITORIJI BEOGRADA Pravo učešća imaju društvene i nevladine organizacije registrovane u Beogradu najmanje tri godine i koje imaju delatnost na području grada Beograda.

Protpuna projektna dokumentacija sadrži:
– projekat sa kojim se konkuriše u propisanoj formi (u štampanoj verziji),
– potpisane i overene protokole o saradnji sa svim navedenim partnerima na projektu,
– statut i akt o registraciji podnosioca prijave,
– eventualne preporuke eksperata iz oblasti na koju se odnosi projekat,
– izveštaj o realizaciji dosadašnjih projekata podnosioca prijave, kao i finansijski izveštaj za prethodnu godinu i izveštaj o stanju računa.

Aktivnosti obuhvaćene projektima moraju da se završe sa realizacijom do 31. decembra 2009. godine.
Da bi projekti učesnika konkursa bili uzeti u razmatranje neophodno je da ispune sledeće uslove:
(1) da sadrže traženu dokumentaciju propisanu konkursom, potpisanu i overenu;
(2) da se projekat realizuje u partnerstvu sa ustanovom socijalne zaštite, nevladinom ili društvenom organizacijom;
(3) da je projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu romske populacije na području Beograda. Prednost imaju projekti čiji korisnici su stanovnici nehigijenskih naselja ispod mosta „Gazela” ili drugih nehigijenskih naselja na teritoriji Beograda. U prilogu aplikacije neophodno je priložiti broj korisnika koji će biti obuhvaćeni projektom. Poželjno je da projektom budu obuhvaćena lica koja se nalaze u bazi podataka Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Cilj konkursa je da u skladu sa Akcionim planom za raseljavanje nehigijenskih naselja na teritoriji Beograda u 2009. godini podrži projekte koji su usmereni na:
– socijalizaciju i edukaciju mladih bračnih parova – razvijanje svesti o značaju formiranja funkcionalnih porodica, školovanja dece, zapošljavanja, brige o osnovnoj zdravstvenoj zaštiti;
– podršku adolescentima u socijalizaciji i razvijanju svesti, jačanju motivacije i podrške kroz obrazovanje, sticanje socijalnih veština i zapošljavanje;
– organizovanje dopunske nastave kao i pripreme dece za upis u srednju školu;
– socijalnu zaštitu posebno ranjivih kategorija-dece bez roditeljskog staranja,starih,lica sa invaliditetom i smetnjama u razvoju kao i lica sa problemima u društvenom ponašanju.

Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje, uz obaveznu izjavu da nisu dobili sredstva od drugog donatora u ukupnom traženom iznosu za projekat ili deo nedostajućih sredstava za koji konkurišu.

Projektna dokumentacija se dostavlja do 10. jula 2009.godine, uključujući i taj dan.

Propisana projektna dokumentacija se dostavlja lično (prizemlje, soba 3 ) ili poštom na adresu:
Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Tiršova 1, Beograd, sa naznakom: „Prijava za konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija u 2009. godini za oblast edukacije, socijalizacije i socijalne zaštite romske populacije“.

Komisija će odluku o prispelim zahtevima doneti u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu.
Dodatne informacije mogu dobiti u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu (Tiršova broj 1), od 10 do 14 časova, telefon: 3605-951.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Konkurs se objavljuje na osnovu Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj 5-1896/09-G, od 22. juna 2009. godine.

Exit mobile version