[ youth.rs ]

POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA ZA UNAPREĐENjE ZDRAVLjA ROMA U 2009. GODINI

 Na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu (Službeni glasnik Republike Srbije 120/08), Programa Ministarsva zdravlja (1812-08, Projekat 01: Implementacija plana o zdravstvenoj zaštiti Roma),
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
UPUĆUJE
JAVNI POZIV

zainteresovanim organizacijama za prijavu predloga projekata radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja Roma.

1.    CILjEVI JAVNOG POZIVA
Šesti konkurs za projekte iz Dekade Roma realizuje se u periodu 15 maj – 15 jun 2009 godine.
Od predloženih projekata se očekuje da rešavaju neki od zdravstvenih problema Roma u Srbiji, a na osnovu ciljeva iz Akcionog plana za zdravlje Roma koji je usvojila Vlada Republike Srbije u okviru Dekade Roma.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pristupiće se kvalitetnijem planiranju projekata, počev od unapređenja konkursnih procedura i kriterijuma za odabir projekata u smislu njihove doslednije primene do bolje usklađenosti projekata i projektnih aktivnosti sa realnim potrebama u lokalnoj romskoj zajednici. Jedan od koraka u tom pravcu je korišćenje vodiča kroz konkursnu proceduru za zainteresovane zdravstvene ustanove i nevladine organizacije za pripremu predloga projekata .

2.    PRIORITETI NOVOG KONKURSA
Osnov za definisanje prioriteta šestog konkursa je strategija za unapređenje položaja Roma (Sl. glasnik RS 27/09), rezultati analize i sagledavanje iskustava iz prethodnih projekata, podaci i pokazatelji o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti romske populacije.

Javni poziv će se realizovati i projekti prijavljivati kroz 2 komponente:

Komponenta A

1.Projekti prijavljeni u okviru komponente A treba direktno da doprinesu ostvarivanju cilja:
a) Poboljšanje zdravstvene zaštite Roma iskazanom u akcionom planu za zdravstvo.
b) Poboljšanje ostvarivanja prava Roma na zdravstvenu zaštitu
 Finansijska podrška je namenjena onim projektima zdravstvenih ustanova i zavodima za javno zdravlje koji će biti sprovedeni u partnerstvu sa nevladinim organizacijama i imati vidljiv efekat  na zdravlje romske populacije.
Prioritetne oblasti su:
imunizacija
antenatalna zaštita Romkinja, zdravlje trudnice i novorođenčeta
nega i ishrana dece, prevencija neuhranjenosti i anemije
prevencija i rano otkrivanje faktora rizika za hronična nezarazna oboljenja (HNO)
prevencija, rano otkrivanje i lečenje crevnih i drugih zaraznih bolesti
prevencija bolesti zavisnosti
reproduktivno i seksualno zdravlje
specifični problemi u lokalnoj zajednici vezani za zdravlje Roma
stomatološka zdravstvena zaštita Roma od 19-65 godina
zaštita zdravlja Roma, sakupljača sekundarnih sirovina – rizici i kako se zaštititi
edukcija zdravstvenih radnika radi upoznavanja sa specifičnim potrebama romske populacije

Ko može da konkuriše za komponentu A?
U okviru komponente A nosioci projekata mogu biti domovi zdravlja koji projekat sprovode u partnerstvu sa nevladinom organizacijom.

Komponenta B

2. Projekti prijavljeni u okviru komponente B treba da doprinesu ostvarivanju cilja: Unapređenje uslova životnog okruženja u romskoj zajednici.
Finansijska podrška namenjena je onim projektima zavoda za javno zdravlje koji će se sprovoditi u partnerstvu sa nevladinim organizacijama,  baviti ispitivanjem higijensko epidemioloških uslova u romskim naseljima i njihovim uticajem na zdravlje romske populacije. Rezultat ovih projekata će biti:
– preporuke za preduzimanje konkretnih mera za uklanjanje uzroka pojave i širenja zaraznih i drugih bolesti od socio-medicinskog značaja u romskim naseljima,
– preduzimanje aktivnosti lokalne samouprave po datim preporukama
Prioritetne oblasti su:
procena higijensko epidemioloških uslova u romskim naseljima
stvaranje bezbednog okruženja

Ko može da konkuriše za komponentu B?
U okviru komponente B nosioci projekata mogu biti instituti i zavodi za javno zdravlje koji projekat sprovode u partnerstvu sa nevladinom organizacijom.

3. OPŠTI KRITERIJUMI
Pravo na prijavu projekta u okviru komponente A imaju zdravstvene ustanove i zavodi/instituti za javno zdravlje u saradnji sa nevladinim organizacijama. Domovi zdravlja u kojima su angažovani zdravstveni medijatori mogu da konkurišu za one oblasti koje ne obezbeđuje zdravstveni medijator ( edukacija zdravstvenih radnika radi upoznavanja sa specifičnim potrebama romske populacije; stomatološka zdravstvena zaštita Roma od 19-65 godina). Zavodi za javno zdravlje mogu konkurisati za oblast zaštite zdravlja Roma – sakupljača sekundarnih sirovina.

U okviru komponente B projekte mogu prijaviti zavodi/instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa minimum jednom nevladinom organizacijom.

Koliko projekata može da prijavi jedna zdravstvena ustanova?
Svaka od navedenih zdravstvenih ustanova u saradnji sa najmanje jednom nevladinom organizacijom ima pravo da prijavi jedan ili više projekata, za različite prioritetne oblasti.

Pored opštih, zdravstvena ustanova treba da ispunjava i sledeće uslove:
1.Zdravstvena ustanova mora da bude u mreži zdravstvenih ustanova Republike Srbije
2.Projekat koji zdravstvena ustanova prijavljuje mora biti usmeren ka stvarnim, prethodno utvrđenim, zdravstvenim potrebama Roma u zajednici u kojoj se sprovodi
3.Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovođenje projekta i spremna da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova i zadataka u toj oblasti
4.Ministarstvu zdravlja podnosi mesečni izveštaj o aktivnostima sprovođenja projekta
5.Zdravstvena ustanova po završetku projekta mora dostaviti završni stručni i finansijski izveštaj za kalendarsku godinu i predložiti procenu mogućeg finansiranja nakon isteka jednogodišnjeg ugovora o finansiranju iz sredstava budžeta
6.Zdravstvena ustanova mora dostaviti spisak članova upravnog i nadzornog odbora kao i podatke o stručnim osobama koje nadziru njen rad u oblasti za koju prijavljuje projekat

Koliko projekata može da prijavi jedna opština?
Jedna opština može dobiti i projekat instituta i zavoda za javno zdravlje i doma zdravlja.

4.  NAČIN FINANSIRANjA
Nosioci projekta će biti zdravstvene ustanove, u čijim je prijavama projekta jasno vidljiva saradnja između ustanove i nevladinih organizacija. Na njihov račun će ići odobrena sredstva za projekat. Iste su dužne da u skladu sa projektnim aktivnostima deo sredstava prebace na račun nevladine organizacije po potrebi.

5. PREDVIĐENI BUDžET
Realizacija projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja. Svakom projektu će biti dodeljeno maksimalno po 300.000 dinara.

Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti uplaćena nosiocu projekta. Nakon završetka projekta, u sklopu završnog izveštaja, dostavlja se detaljan finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture).

6. TRAJANjE PROJEKATA
Trajanje projekata za komponentu A i B je šest meseci.

7. KONKURSNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE
Sve zainteresovane zdravstvene ustanove prijavljuju projekte popunjavanjem formulara dostupnog na veb stranici Ministarstva zdravlja. Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom i to jedan overen i pečatiran primerak i u elektronskoj formi na jednom CD – u. Pored obaveznih dokumenata, dostavljaju se u jednom primerku i ostala prateća dokumenta: Sporazum o saradnji zdravstvene ustanove i nevladine organizacije i spisak članova Upravnog i Nadzornog odbora zdravstvene ustanove. Prijave moraju biti potpisane od strane odgovornih lica zdravstvene ustanove i NVO.

8. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je 15.06.2009. godine.
Adresa je:
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Nemanjina 22 – 24, 5. sprat, kancelarija 11, na ime odgovorne osobe, Dr Dubravka Šaranović Racić.

9. ROK I NAČIN OBJAVLjIVANjA PRIHVAĆENIH PROJEKATA
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će spisak prihvaćenih projekata za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od mesec dana po isteku roka za prijavu projekata.

Vodič kroz proceduru konkursa za podršku zdravstvenim projektima u okviru Dekade Roma je dostupan na veb strani Ministarstva zdravlja.

Obrazac za pisanje predloga projekta (doc) 187 KB
Tabelarni budžet (xls) 18 KB

Exit mobile version