[ youth.rs ]

KONKURS za odabir grada/opštine u kojoj će biti sprovedeno razvijanje LAP-a

Cilj projekta "Kancelarije za mlade-stubovi omladinske participacije i aktivnog građanstva" je izgradnja unutrašnjih kapaciteta lokalnih kancelarija za mlade i osnaživanje zainteresovanih za njihovo osposobljavanje u vođenju procesa razvoja lokalnog akcionog plana za mlade. Ovaj projekat nudi konkretizaciju koraka u sprovođenju politike za mlade na lokalnom nivou, davanjem podrške novouspostavljenim Kancelarijama za mlade i pomoć u kreiranju lokalnog akcionog plana za mlade. Na taj način, Grupa "Hajde da.." želi da ovim projektom promoviše praksu aktivnog učešća kancelarije za mlade u procesu donošenja odluka. Pored toga, projekat promoviše proces razvoja politike za mlade, bazirane na činjenicama, istraživanjima potreba mladih i javnom mnjenju.

O konkursu

U skladu sa ciljevima projekta, Grupa "Hajde da…" raspisuje konkurs za razvoj Lokalnog akcionog plana za mlade u dve opštine/grada u Srbiji. Ovaj javni konkurs je raspisan kako bi sve opštine/gradovi imale jednake mogućnosti da budu uključene.

Pravo učešća na Konkursu imaju sve opštine i gradovi koji žele da pokrenu stratešku brigu za mlade u svojoj zajednici i koji na navedene adrese i u navedenom roku dostave popunjeni Upitnik koji se nalazi u prilogu.

Popunjen, potpisan i pečatiran Upitnik dostaviti na e-mail adresu: hajdeda@eunet.rs i na: Grupa "Hajde da…", Knez Danilova 12/84, 11000 Beograd, najkasnije do 25.04.2009. godine. Selekciona komisija, sastavljena od predstavnika donatora, omladinskog NVO sektora i lokalnih samouprava, doneće odluku o izboru lokalne zajednice na sastanku dana 28.04.2009. godine, o čijoj odluci ćete biti obavešteni u roku od tri dana.

Kriterijum za odabir opštine/ grada biće kvantitativne i kvalitativne ocene:
1. odnosa zajednice prema lokalnom razvoju i strateškom planiranju
2. delovanje organa i mehanizama za aktivno učešće mladih u donošenju odluka
3. delovanje mehanizama građanskog društva u lokalnoj zajednici
4. kompetencije predloženog/ne koordinatora/ke procesa

Više informacija o projektu i upitnik >>>

Primer ugovora koji će biti potpisan sa opštinama/gradovima >>>

Aneks ugovora >>>

Dodatne informacije možete dobiti od:
Suzana Krstić
Koordinatorka projekta

Grupa "Hajde da…"
Kneza Danila 12/84, 11000 Beograd
tel: 0113240425

Exit mobile version