[ youth.rs ]

Konkurs za dodelu 310 stipendija talentovanim srednjoškolcima i studentima u 2009. godini

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za socijalnu zaštitu objavljuje KONKURS ZA DODELU 310 STIPENDIJA TALENTOVANIM SREDNjOŠKOLCIMA I STUDENTIMA U 2009. GODINI U 2009. godini dodeliće se 150 stipendija srednjoškolcima (30 za umetničke i 120 za gimnazije, tehničke i ostale škole) i 160 stipendija studentima (90 prirodno-matematičkih, 50 društvenih i 20 umetničkih visokoškolskih ustanova).

Izdvajanjem sredstava za stipendiranje srednjoškolaca i studenata, Grad Beograd nastoji da podrži najbolje među najboljim, te je u skladu sa tim utvrdio formalne uslove za učešće na konkursu.
Stipendisti Gradske uprave grada Beograda za 2009. godinu ne mogu istovremeno koristiti i stipendiju po drugom osnovu.

Kriterijumi za pravo učešća na konkursu za stipendiranje talentovanih srednjoškolaca i studenata u 2009. godini:
(1) Pravo učešća imaju srednjoškolci:
– redovni učenici/ce druge, treće ili četvrte godine srednjih škola u četvorogodišnjem trajanju, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i drugo pravno i fizičko lice ( dokaz : uverenje škole);
– sa najmanjom prosečnom ocenom školovanja 4,7 (dokaz: overene fotokopije svedočanstava prethodno završenih razreda);
– sa prebivalištem na području Beograda najmanje tri godine od datuma raspisivanja konkursa, za maloletne učenike/ce, pored uverenja o prebivalištu učenika/ce, priložiti i uverenje za jednog od roditelja/staratelja, a za punoletne učenike/ce samo uverenje za učenika/cu (dokaz: uverenje o prebivalištu iz MUP, Ljermontljeva 12a ).
Osvojene nagrade, iz školske 2007/2008 godine, sa gradskih i republičkih takmičenja, koja organizuje Ministarstvo prosvete, kao i sa međunarodnih takmičenja i olimpijade, nisu uslov ali su od značaja za dobijanje stipendije, budući da ih komisija posebno boduje (dokaz: overene fotokopije diploma sa takmičenja).
(2) Pravo učešća imaju studenti osnovnih i studenti diplomskih (master) studija, koji nisu u radnom odnosu i koji su ispunili sledeće uslove:
– da su na budžetu najmanje treće godine na nekoj od visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina (dokaz fakulteta o upisanom semestru);
– da su studenti najmanje treće godine na nekoj od visokoškolskih ustanova čiji je osnivač pravno ili fizičko lice (dokaz fakulteta o upisanom semestru);
– da imaju regulisano prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje tri godine od dana raspisivanja konkursa (dostaviti dokaz: uverenje o prebivalištu iz MUP, Ljermontovljeva 12a, ne starije od šest meseci);
– da imaju prosečnu ocenu tokom studija najmanje 9,2 (dokaz potvrda fakulteta);
– da nisu gubili ni jednu godinu tokom školovanja/studija, osim iz opravdanih zdravstvenih razloga o čemu se prilaže dokaz konzilijuma lekara o lečenju dužem od tri meseca;
– da su položili sve ispite iz prethodnih godina (dokaz: potvrda fakulteta).

Konkurs se ne odnosi na apsolvente i studente na specijalističkim studijama.

Rok za dostavljanje prijava je 13. april 2009. godine.

Prijavu (slobodna forma, ne postoji obrazac) sa brojem telefona za kontakt i dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti na adresu: Sekretarijat za socijalnu zaštitu, PISARNICA (soba 3), Tiršova 1, Beograd, sa naznakom „Prijava za konkurs za dodelu stipendija talentovanim srednjoškolcima i studentima u 2009. godini“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Komisija će utvrditi rang-listu kandidata u roku od 30 dana od isteka roka za dostavljanje prijava, a na osnovu formalnih uslova i kriterijuma za dodelu stipendija.

Konkurs se objavljuje na osnovu Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj 5-649/09 G, od 16. marta 2009. godine.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon 360-5951.

Exit mobile version