[ youth.rs ]

USVOJEN AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE

Vlada Republike Srbije, na sednici koja je održana 22. januara 2009. godine, usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2009. do 2014. godine. Usvajanjem Akcionog plana Vlada je pokazala svoje opredeljenje ka stavranju sistemskih uslova za kvalitetniji život mladih u Republici Srbiji. Kroz širok konsultativni i visoko participativni proces i učešće svih zainteresovanih strana izrađena je Nacionalna strategija za mlade. Vlada je usvojila Nacionalnu strategiju za mlade 9. maja 2008. godine (u daljem tekstu: Strategija) kao prvi korak ka rešavanju položaja mladih Polazeći od osnovnog zadatka Strategije, da pruži mogućnosti koje će obezbediti izradu sistemskih, institucionalnih i razvojnih rešenja za podršku mladima u različitim oblastima društvenog života, pripremljen je i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade (u daljem tekstu: Akcioni plan).

Usvajanje Akcionog plana je jedan od važnih koraka na putu ka ostvarenju vizije date u Nacionalnoj strategiji za mlade:

Mladi u Republici Srbiji u XXI veku  su aktivni i ravnopravni učesnici u svim oblastima društvenog života  i imaju jednaka prava i mogućnosti  za puni razvoj svojih potencijala. To podrazumeva  njihovu aktivnu ulogu u porodičnom životu, obrazovanju, zapošljavanju, zdravlju i  ukupnom društvenom životu.

Mladi  stiču nova znanja i iskustva,  druže se i takmiče sa svojim vršnjacima širom sveta, putuju ali  i  vraćaju se u svoju zemlju, gde aktivno, odgovorno i vredno primenjuju sva stečena znanja i ostvaruju  kvalitetan život.

Akcioni plan treba da pomogne svim organima, organizacijama, institucijama i pojedincima i svim drugim zainteresovanim subjektima da realizuju ciljeve Strategije. U skladu sa tim, u Akcionom planu su precizno utvrđene uloge, odgovornosti nosilaca realizacije, kao i institucionalni mehanizmi koji treba da omoguće postizanje željenih rezultata i ostvarivanje opštih strateških ciljeva Strategije. U Akcionom planu je utvrđeno 40 nosioca aktivnosti u okviru državne uprave i lokalne samouprave.  Računa se sa  velikim brojem učesnika u realizaciji aktivnosti iz nevladinog i privatnog sektora i od strane međunarodnih donatora. U Akcionom planom utvrđene su aktivnosti koje će se ostvarivati u periodu 2009 – 2014. godine. Detaljan plan finansiranja aktivnosti sačinjen je za 2009. godinu, a za period 2010 – 2014. godine je data projekcija troškova. 
 
Za svaki od specifičnih ciljeva utvrđene su aktivnosti, očekivani rezultati ostvarivanja predloženih aktivnosti i pokazatelji  (kvantitativni i kvalitativni) na osnovu kojih će se pratiti sprovođenje Strategije i meriti postignuti rezultati. Svaka od ponuđenih aktivnosti je precizno utvrđena u pogledu rokova, finansiranja (za 2009. godinu), praćenja realizacije i evaluacije.

 Posebno poglavlje posvećeno je sistemu praćenja i evaluacije sprovođenja predloženih aktivnosti i sadrži mehanizme, oblike i način izveštavanja za sve predložene aktivnosti. Uspostavljanjem ovakvog jedinstvenog sistema biće moguće sagledavanje obima, kvaliteta i efikasnosti ostvarivanja predloženih aktivnosti, specifičnih i opštih strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji. Ovim akcionim planom definiše se okvir za praćenje i evaluaciju radi osiguranja kvaliteta realizacije aktivnosti i postizanja opštih i specifičnih ciljeva utvrđenih Strategijom. Sistem praćenja i evaluacije obuhvata sve faze i nivoe sprovođenja samog Akcionog plana i treba da obezbedi informacije o napretku u sprovođenju utvrđenih aktivnosti, kao i procenu uspešnosti ostvarivanja ciljeva. Takođe, kroz obezbeđivanje povratnih informacija, ovaj sistem je osnov za unapređivanje Akcionog plana i redefinisanje pojedinih njegovih segmenata, donošenje odluka zasnovano na činjenicama i podacima, uspostavljanje veze sa ostalim sistemima za praćenje i evaluaciju, koordinaciju institucija koje učestvuju u realizaciji Akcionog plana, kao i podelu odgovornosti za postizanje rezultata.

Jedan od ključnih elemenata Akcionog plana jeste budžet, koji uz utvrđene rezultate i pokazatelje predstavlja osnovu za efektivno praćenje i vrednovanje ostvarivanja utvrđenih strateških ciljeva i aktivnosti. Na taj način, Akcioni plan sa budžetom omogućava sprovođenje, praćenje i vrednovanje postignutih ciljeva Strategije. U Akcionom planu navedeno je da će se obim i dinamika realizacije aktivnosti odvijati u skladu sa raspoloživim sredstvima u  budžetima svih organa koji učestvuju u realizaciji.

 Važno je istaći da su u  Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu iskazano opredenje Vlade da radi na poboljšanju položaja i unapređenju kvaliteta života mladih kroz stvaranje uslova za njihovo  aktivno učešće u društvu, razvijanje saradnje , učestvovanju u donošenju odluka i izgrađivanje sistema informisanja, obezbeđivanje prava na jednakost šansi svih mladih u društvu, podsticanje izuzetnih ispoljavanja i postignuća mladih, zapošljavanje i ostvarenje svih drugih ciljeva kojima će se unaprediti sveukupni položaj mladih i ostvariti njihova aktivna uloga u društvu.

Usvajanjem Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade stvoreni su osnov ni preduslovi za izradu Zakona o mladima i različitih pravnih propisa koji se tiču mladih; podršku stvaranju održive nacionalne krovne organizacije mladih i  kvalitetnom sprovođenju  Nacionalne strategije za mlade na svim nivoima, što je bio jedan od osnovnih zahteva koje su mladi istakli u svom Manifestu.

Exit mobile version