[ youth.rs ]

Konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija za oblast edukacije, socijali

GRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu Komisija za izbor projekata nevladinih i društvenih organizacija objavljuje KONKURS ZA FINASIRANjE PROJEKATA DRUŠTVENIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2008. GODINI, ZA OBLAST: EDUKACIJE, SOCIJALIZACIJE I SOCIJANE ZAŠTITE ROMSKE POPULACIJE NA TERITORIJI BEOGRADA Pravo učešća imaju društvene i nevladine organizacije, registrovane u Beogradu najmanje tri godine i koje imaju delatnost na području grada Beograda.

Protpuna projektna dokumentacija sadrži:
(1) projekat sa kojim se konkuriše u propisanoj formi ( u štampanoj verziji);
(2) potpisane i overene protokole o saradnji sa svim navedenim partnerima na projektu;
(3) statut i akt o registraciji podnosioca prijave;
(4) kratak opis delatnosti ( do 20 kucanih redova);
(5) eventualne preporuke eksperata iz oblasti na koju se odnosi projekat;
(6) izveštaj o realizaciji dosadašnjih projekata podnosioca prijave, kao i finansijski izveštaj za prethodnu godinu i izveštaj o stanju računa.

Aktivnosti obuhvaćene projektima moraju da se realizuju do 31. decembra 2008. godine.
Da bi projekti učesnika konkursa bili uzeti u razmatranje, neophodno je da ispune sledeće uslove:
– da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu konkursom, potpisanu i overenu;
– da se realizuje u partnerstvu sa ustanovom socijalne zaštite, nevladinom ili društvenom organizacijom;
– da je nedvosmisleno usmeren na zaštitu romske populacije na području Beograda.

Prednost imaju projekti čiji su korisnici stanovnici nehigijenskih naselja ispod mosta „Gazela”, ili drugih nehigijenskih naselja na teritoriji Beograda. U prilogu aplikacije neophodno je priložiti broj korisnika koji će biti obuhvaćeni projektom. Poželjno je da projektom budu obuhvaćena lica koja se nalaze u bazi podataka Sekretarijata za socijalnu i dečju zaštitu.

Cilj konkursa je da u skladu sa Akcionim planom uključivanja Roma u civilno društvo podrži projekte koji su usmereni na:
• socijalizaciju i edukaciju mladih bračnih parova – razvijanje svesti o značaju formiranja funkcionalnih porodica, školovanja dece, zapošljavanja, brige o osnovnoj zdravstvenoj zaštiti;
• pružanje podrške adolescentima u socijalizaciji i razvijanju svesti, jačanju motivacije i podrške kroz obrazovanje, sticanje socijalnih veština i zapošljavanje;
• organizovanje dopunske nastave kao i pripreme dece za upis u srednju školu;
• socijalnu zaštitu posebno ranjivih kategorija – dece bez roditeljskog staranja, starih, lica sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, kao i lica sa problemima u društvenom ponašanju.
Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje, uz obaveznu izjavu da nisu dobili sredstva od drugog donatora u ukupnom traženom iznosu za projekat ili deo nedostajućih sredstava za koji konkurišu.

Projektna dokumentacija se dostavlja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa.

Propisana projektna dokumentacija se dostavlja lično ili poštom, na adresu: Sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu (prizemlje, soba 3 ), Tiršova 1, Beograd, sa napomenom „Prijava na konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija u 2008. godini, za oblast edukacije, socijalizacije i socijalne zaštite romske populacije“.

Komisija će odluku o prispelim zahtevima doneti u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Dodatne informacije mogu dobiti od 10 do 14 časova, na broj telefona: 3605-951. Osoba za kontakt: Radmila Urošević. Konkurs se objavljuje na osnovu zaključka v. d. gradonačelnika grada Beograda, broj 5-512-G, od 26. februara 2008. godine.

Projektni formular možete preuzeti ovde (Word fajl):
     Formular

Exit mobile version