[ youth.rs ]

Konkurs za mladog naučnika i istraživača

Godišnja nagrada "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača (u daljem tekstu: Nagrada) se dodeljuje mladom naučniku i istraživaču (u daljem tekstu: dobitnik).
Dobitniku Nagrade dodeljuje se diploma i novčana nagrada u ukupnom iznosu od 800.000,00 dinara.

II USLOVI UČEŠĆA

Kandidate za Nagradu predlažu naučne institucije.
Inicijativu za predlaganje kandidata od strane naučnih institucija mogu naučnim institucijama uputiti i druge organizacije i pojedinci. Kandidati za nagradu moraju da ispunjavaju sledeće USLOVE: – da su državljani Republike Srbije
– da su angažovani u realizaciji naučno-istraživačkog programa u Institucijama u APV
– da nisu stariji od 35 godina
– da imaju karton naučno-istraživačkog radnika u bazi podataka
– da prethodno nisu bili dobitnici ove Nagrade

Predlozi za kandidate za dodelu Nagrade podnose se Odboru za dodelu nagrade (u daljem tekstu: Odbor). Odbor vrši izbor između kandidata i podnosi predlog sa obrazloženjem Izvršnom veću Autonomne Pokrajine Vojvodine, koje donosi konačnu odluku i dodeljuje dobitniku Nagradu. Ukoliko Odbor utvrdi da nema kandidata koji zaslužuje Nagradu, Nagrada se neće dodeliti za tekuću godinu.

Najmanje 80% sredstava od dobijene novčane Nagrade mora se koristiti za neku od sledećih namena: naučno usavršavanje u zemlji i inostranstvu, učešće na naučnim skupovima sa radom, nabavku naučne literature ili nabavku opreme. Godišnji izveštaj o utrošku sredstava od dobijene Novčane nagrade dobitnik podnosi Odboru na način i u rokovima utvrđenim Ugovorom o Godišnjoj nagradi ''Dr Zoran Đinđić'' za mladog naučnika i istraživača.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Naučne institucije koje predlažu kandidate za nagradu podnose PRIJAVU koja sadrži: – lične i opšte podatke kandidata
– obrazloženje predloga
i uz prijavu naučne institucije podnose sledeću d o k u m e n t a c i j u koja potvrđuje osnovne navode iz obrazloženja, i to: – prethodno dobijena priznanja i nagrade ( fotokopije priznanja i nagrada )
– podaci o ostvarenim rezultatima rada i usavršavanja ( spisak objavljenih naučnih i stručnih radova )
– priloge koji potvrđuju ispunjavanje uslova iz javnog poziva

PRIJAVE sa dokumentacijom, naučne institucije podnose Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj, poštom na adresu Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom za nagradu ''Dr Zoran Đinđić'''
Poziv za predlaganje kandidata je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. (Javni poziv je objavljen 15.10.2007. godine)
Kontakt osoba Jasmina Biro, telefon 021/487-45-50

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Exit mobile version