[ youth.rs ]

Javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi

Na osnovu člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 105/16)  

 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za kulturu

raspisuje 

JAVNI KONKURS
 RADI PRIKUPLJANJA PREDLOGA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE, IZ BUDŽETA GRADA BEOGRADA,
PROJEKATA U KULTURI, KAO I PROJEKATA UMETNIČKIH, ODNOSNO STRUČNIH I NAUČNIH ISTRAŽIVANJA U KULTURI 
(U DALJEM TEKSTU: PROJEKTI), ČIJA JE REALIZACIJA PREDVIĐENA U 2017. GODINI

Javni konkurs se raspisuje za projekte iz oblasti kulturne delatnosti, i to:
1) književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
2) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
3) likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
4) pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
5) umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
6) filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
7) manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
8) digitalno stvaralaštvo i multimediji;
9) ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.);
10) otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem;
11) bibliotečko-informacione delatnosti;
12) naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
13) menadžment u kulturi.

Jednom prijavom može se konkurisati samo za jednu oblast kulturne delatnosti.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Grad Beograd. 
Podnosilac prijave – pojedinac koji nema status pravnog lica u prijavi dostavlja podatke o pravnom licu, sa sedištem na teritoriji grada Beograda, preko koga će se projekat realizovati.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom prijavnom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, koji se može preuzeti sa internet-strane Grada Beograda (www.beograd.rs) i sa portala e-uprave Republike Srbije (www.euprava.gov.rs).

Pod potpunom prijavom podrazumeva se:
1) uredno popunjen i overen obrazac prijave;
2) detaljni opis projekta;
3) detaljno razrađen budžet projekta;
4) podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta;
5) kao i drugi dokumenti navedeni u tekstu konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa ne razmatraju se.

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(2) neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Kriterijumi iz prethodnog stava primenjuju se na pojedinačne oblasti kulturne delatnosti uz poštovanje specifičnosti tih oblasti.
Stručna komisija za izbor projekata vrši ocenu svakog projekta na osnovu vrednovanja kriterijuma koji su utvrđeni za ocenjivanje projekata prijavljenih na javni konkurs.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji grada Beograda, zaključno sa 10. martom 2017. godine. Prijave poslate poštom moraju nositi žig sa datumom, najkasnije, 10. mart 2017. godine, ili moraju biti predate do 15.30 na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda, na Trgu Nikole Pašića br. 6.

Projekat koji je predmet prijave dostavlja se u tri primerka na adresu: Gradska uprava grada  Beograda  –  Sekretarijat za kulturu, Beograd, Pisarnica: Trg Nikole Pašića br. 6.

Rezultati javnog konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet-strani Grada Beograda koji raspisuje javni konkurs, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Exit mobile version