[ youth.rs ]

Konkurs za finansiranje Omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih

banerAko ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, mladima ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu MLADI SU ZAKON koji se realizuje sedmu godinu zaredom u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih širom Srbije!

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen vama, kreativcima, koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje želite da u svojoj lokalnoj sredini:

• Učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa i/ili organizujete aktivnosti za lokalnu zajednicu, a naročito za mlade u tim prostorima (na primer, možete organizovati akciju čišćenja i renoviranja prostora, ali i organizovati različite kulturne događaje: izložbe, predstave i slično).
• Učestvujete u akcijama zaštite životne sredine. Ove aktivnosti mogu biti kampanje za skretanje pažnje na uočeni problem, promotivne akcije čišćenja i uređenja javnih površina (parkova, zaštićenih prirodnih dobara u saradnji sa njihovim upravljačima i dr.), edukacije o zaštiti životne sredine (na primer o reciklaži, racionalnom trošenju energije, zagađenju, održivom transportu, klimatskim promenama i dr.), ili druge aktivnosti za koje smatrate da postoje kao potreba u vašoj zajednici.
• Promovišete očuvanje kulturne baštine; na primer, možete organizovati akciju uređenja kulturnih spomenika, kampanje za promociju njihovog značaja (postavljanje info tabli, kreiranje i štampa info lifleta, izrada mapa turističke ponude lokalne zajednice, edukativne radionice i drugo).
• Promovišete međugeneracijsku saradnju; vaše aktivnosti ne moraju da budu samo „mladi za mlade” – na primer, aktivnosti koje vi kao omladinsko udruženje ili neformalna grupa mladih organizujete mogu da uključe i mlađe, odnosno starije od vas (manje ili više od 15-30 godina). Na primer, možete raditi razne radionice sa pretškolcima, ali i angažovati roditelje da prenose svoja znanja vašim vršnjacima, kao i da vi naučite bake i deke kako da koriste kompjuter.
• Promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade; u vašim aktivnostima treba se voditi ovim principima i neka vaše aktivnosti budu otvorene za sve; potrudite se da uključite jednak broj muških i ženskih učesnika; nemojte diskriminisati mlade sa teškoćama (u razvoju, sa fizičkim smetnjama, iz malih i teže dostupnih sredina i sl.), iz različitih manjinskih i etničkih grupa i različite seksualne orijentacije.
• Promovišete zdrave i bezbedne stilove života; na primer: aktivnosti u prirodi, kampanje protiv zloupotrebe alkohola, duvana i psihoaktivnih supstanci, kampanje o reproduktivnom zdravlju, o bezbednosti na internetu, u saobraćaju, o prevenciji vršnjačkog nasilja i slično, edukativne radionice na te ili druge teme koje smatrate od značaja za mlade iz vašeg mesta.
• Organizujete ICT edukaciju (ICT – informacione i komunikacione tehnologije), usmerene ka vašim vršnjacima, ali i prema starijim građanima vaše zajednice (na primer korišćenje interneta, različitih programa, društvenih mreža i servisa).
• Promovišete solidarnost i humanost naročito prema migrantima, socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, starim licima i drugim ugroženim grupama. Na primer, ukoliko u vašem mestu ima ljudi iz drugih zemalja pogođenih skorašnjom izbegličkom krizom, razmislite koje su njihove potrebe i kako vi na njih možete da odgovorite, ili ih, jednostavno, uključite u svoje planirane aktivnosti.
• Ili imate nove, kreativne i inovativne ideje za poboljšanje života u vašoj zajednici.

ŠTA SU OMLADINSKI VOLONTERSKI PROJEKTI

Pod omladinskim volonterskim projektima se podrazumeva da su:

• U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade;
• „Ad hoc“ i kratkoročne volonterske aktivnosti namenjene mladima starosti od 15 do 30 godina;
• Od javnog interesa i za sobom ostavljaju konkretno poboljšanje lokalne zajednice u kojoj se odvijaju, što treba posebno objasniti pri konkurisanju;
• Neprofitne prirode, odnosno da u slučaju ostvarivanja finansijske dobiti, ona bude usmerena na neprofitne aktivnosti od javnog interesa (npr. humanitarne izložbe, koncerte sa ciljem prikupljanja sredstava u filantropske svrhe); da volonteri ne dobijaju finansijsku naknadu (što se ne odnosi na plaćen smeštaj, hranu, prevoz, osiguranje i zaštitu na radu);
• Volonteri uključeni na dobrovoljnoj osnovi;
• Otvoreni za sve mlade ljude (15 do 30 godina) dobre volje, bez obzira na njihovo poreklo, nacionalnost, pol, seksualnu orijentaciju, fizičku ili mentalnu sposobnost ili bilo koju drugu osobenost; aktivnosti mogu budu usmerene na sve ljude, bez obzira na uzrast;
• Deo organizovanog i osmišljenog odgovora na probleme i potrebe neke društvene zajednice ili potrebe zaštite životne sredine; volontiranje podrazumeva prethodno ispitivanje potreba društvene zajednice ili elemenata životne sredine, analizu problema i traženje rešenja uz uvažavanje mišljenja svih zainteresovanih strana, a potom i planiranje konkretnih aktivnosti; ono ne sme biti bez toga organizovano; volontiranje je samo jedan deo rešenja, čije su ostale komponente podjednako potrebne da bi rešenje bilo održivo;
• Po tipu volontiranja: aktivističke akcije (kampanje, aktivnosti za/protiv neke promene), filantropske (prikupljanje sredstava za pojedince kojima je neophodna podrška za ostvarivanje svojih prava, tj. organizacije koje će se dalje baviti neprofitnim aktivnostima od javnog interesa) ili tipa uzajamne pomoći (povezivanje ljudi istih potreba, problema i interesa koji udruženo deluju zarad rešavanja tih problema, na primer grupe vršnjačke ili druge “peer” podrške u raznim oblastima).

Volontiranje je izraz dobre volje pojedinca ili grupe usmeren ka opštem dobru, kako ličnom, tako i kolektivnom razvoju, kojim se poklanjaju vreme, veštine, energija, znanje i sposobnosti u korist cele zajednice, određenih pojedinaca sa kojima se nije u srodstvu ili u cilju zaštite i unapređenja životne sredine, a bez očekivanja materijalne dobiti.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije beogradskog i južnobanatskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Napomena: Ukoliko želite da se prijavite kao registrovano udruženje mladih, Resurs centar za beogradski i južnobanatski okrug vas može informisati o upisu u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta. Tokom trajanja programa, biće neophodno da budete evidentirani da biste ušli u proceduru izbora omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani. Neformalne omladinske grupe ne treba da budu evidentirane.

ŠTA DOSTAVLjATE NA KONKURS?

Na konkurs se dostavlja popunjen obrazac za pisanje predloga omladinskog volonterskog projekta.

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Prijavite se na konkurs slanjem popunjenog obrasca za pisanje predloga ideje omladinskog volonterskog projekta do 15. januara 2017. godine na email: omladinski.savez.srbije@gmail.com, ili poštom na sledeću adresu: Jevrejska br.24 Beograd- (zgrada MEF-a) Omladinski savez Srbije sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave, a prijave koje su podnete van roka za konkurisanje ili su dostavljene na način koji nije u skladu sa pravilima konkursa neće biti razmatrane.

Obrazac za pisanje predloga omladinskog volonterskog projekta možete preuzeti sa sajta Resurs centra za beogradski i južnobanatski okrug www.ossrbije.rs na omladinskom portalu: www.mos.gov.rs/mladisuzakon, i sajtuovogodišnjeg Nacionalnog programa volontiranja mladih: www.kampovi.mis.org.rs. Za sva pitanja u vezi s procedurom prijavljivanja na konkurs možete se obratiti: Omladisnkom savezu Srbije, Jevrejska br.24 Beograd na email: omladinski.savez.srbije@gmail.com ili telefonom na broj: 063-777-52-88

VREME REALIZACIJE, IZNOS SREDSTAVA I SMERNICE ZA PRIPREMU BUDžETA

Predloženi omladinski volonterski projekti treba da budu sprovedeni u periodu od 16. februara do 15. maja 2017. godine.

Vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi između 40.000,00 i 100.000,00 dinara. Ukupan iznos raspoloživih sredstava za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u beogradskom i južnobanatskom okrugu je 1.000.000 dinara.

Prihvatljivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za primenu omladinskih volonterskih projekata i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata. Troškovi koji neće biti finansirani iz budžeta projekta su: honorari učesnika, kupovina tehničke opreme, kupovina ili štampanje promotivnih materijala kojima se narušava zdravlje ili se promoviše neprihvatljiv stil života.

Resurs centar u saradnji sa komisijom zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekata kroz pregovore sa podnosiocem obrasca za pisanje predloga omladinskog volonterskog projekta, umanji ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava nepotreban ili nerealan za njihovu realizaciju.

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA VREDNOVANjE PREDLOŽENIH IDEJA OMLADINSKOG VOLONTERSKOG PROJEKTA

• Javni interes omladinskog volonterskog projekta (tačka 2.1. obrasca);
• Broj mladih uključenih u omladinski volonterski projekat (tačka 2.2. obrasca);
• Ostvarivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 2.3. obrasca);
• Mogućnost finansiranja (tačka 3. obrasca);
• Očekivani rezultati, uticaj na ciljnu grupu, inovativnost i održivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 4. obrasca).

PROCENA I ODABIR PROJEKATA

Sve odabrane volonterske grupe biće pozvane na obuku za pisanje projekata (razvijanje projektnih ideja u predloge projekata) i upravljanja projektnim ciklusom, koja će biti realizovana početkom februara Po završenoj obuci, volonterske grupe dostavljaju Resurs centru predlog projekta koji se predlaže za finansiranje.

Nakon dostavljanja razvijenog predloga projekta, komisija koju formira Resurs centar za beogradski i južnobanastki okrug odabraće najmanje 15 omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani u beogradskom i južnobanatskom okrugu.

Konačni rezultati konkursa, odnosno predlog projekata koji će biti finansirani biće objavljeni 15. februara 2017. godine.

Sve učesnike konkursa Resurs centar za beogradski i južnobanastki okrug će obavestiti o rezultatima, a lista udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski volonterski projekti biti finansirani biće objavljena na sajtu Resurs centra www.ossrbije.rs zatim na sajtu Ministarstva omladine i sporta, omladinskom portalu www.mos.gov.rs/mladisuzakon, kao i sajtu ovogodišnjeg Nacionalnog programa volontiranja mladih www.kampovi.mis.org.rs.

Svim odabranim udruženjima mladih i neformalnim omladinskim volonterskim grupama biće obezbeđena tehničko-stručna i finansijska podrška od strane Resurs centra za beogradski i južnobanastki okrug.

O PROGRAMU „MLADI SU ZAKON“

Program MLADI SU ZAKON je nacionalni program Ministarstva omladine i sporta koji ima za cilj podsticanje aktivizma, volontiranja i pružanja podrške mladima da doprinesu boljem životu u mestu u kome žive. Do sada, od 2010. godine kada je pokrenut, finansirano je više od 1300 omladinskih volonterskih projekata realizovanih od strane udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa uz stručnu i tehničku podršku Resurs centara širom Srbije, u iznosu od skoro 87 miliona dinara.
Podsećamo da se u okviru ovogodišnjeg programa MLADI SU ZAKON, osim omladinskih volonterskih projekata, širom Srbije organizuje i 47 volonterskih kampova, koji ugošćavaju mlade volontere iz zemlje i sveta. Kroz projekte Resurs centara realizuje se 12 volonterskih kampova, a 35 kroz projekat „Nacionalni program volontiranja mladih MLADI SU ZAKON” koji sprovode Mladi istraživači Srbije – Volonterski servis Srbije, u saradnji sa Resurs centrima i partnerskim organizacijama. Sve informacije o uslovima prijavljivanja za volonterske kampove širom Srbije možete preuzeti na internet stranici Nacionalnog programa volontiranja mladih: www.kampovi.mis.org.rs.

Sredstva za finansiranje više od 180 omladinskih volonterskih projekata u ukupnom iznosu od 11 miliona dinara i 47 volonterskih kampova u ukupnom iznosu od 4,5 miliona dinara, obezebeđena su kroz Javni poziv Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade. Ukupna sredstva odvojena za realizaciju programa MLADI SU ZAKON iznose skoro 20 miliona dinara.

 

Obrazac za pisanje predloga projekta

Poziv na konkurs mladi su zakon 2017

Exit mobile version