[ youth.rs ]

Poziv za prijavu na kurs za rad sa osetljivim grupama mladih i principima nediskriminacije

Misija OEBS u Srbiji i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, uz stručnu podršku Beogradskog centra za ljudska prava organizuju sertifikovani obrazovni kurs za lokalne koordinatore/ke kancelarija za mlade, predstavnike/ce organizacija civilnog društva i praktičare/ke omladinskog rada na temu – Rad sa osetljivim grupama mladih i principi nediskriminacije.

 

Do sada je četvorodnevni kurs pohađalo preko 220 koordinatora/ki kancelarija za mlade, njihovih saradnika/ca i prestavnika/ca organizacija civilnog društva, što predstavlja pokušaj da se sveobuhvatno pokrije oblast nediskriminacije i rada sa osetljivim grupama mladih i obuhvate sledeće teme:

∙             Opšta znanja o principima nediskriminacije, inkluzivnosti i osetljivim grupama mladih

∙             Pojedine osetljive grupe mladih (npr – pripadnici nacionalnih zajednica, žene, osobe s invaliditetom, izbeglice i raseljena lica, mladi ulice), terminologija, njihov položaj i mogućnosti za poboljšanje položaja

∙             Kako senzibilisati okolinu za probleme mladih iz osetljivih grupa mladih

∙             Uključivanje principa nediskriminacije i inkluzivnosti u svakodnevnom radu na projektima, inicijativama i afirmativnim akcijama

∙             Reakcije u slučajevima diskriminacije na lokalnom nivou i saveti kome se obratiti

∙             Reakcije u slučajevima diskriminacije (modeli i načini, besplatna pravna pomoć u opštinama, NVO i fakultetima, postupci pred nezavisnim institucijama i sudska zaštita)

∙             Poverenica za zaštitu ravnopravnost najčešći slučajevi pred ovim nezavisnim telom

∙             Uvođenje principa nediskriminacije u rad kancelarija za mlade, strateška dokumenta i lokalne akcione planove

∙             Afirmativne akcije

∙             Psiho-socijalna podrška mladima iz osetljivih grupa

∙             Panel diskusija sa organizacijama koje imaju primere dobre prakse projekata sa inkluzivnom komponentom

∙             Senzibilizacija lokalne zajednice za pitanja osetljivih grupa mladih

Kroz korišćenje različitih metoda kao što su predavanja, radionice, panel-diskusije, video materijali i uz učešće profesora/ki i stručnih saradnika/ca iz nevladinih organizacija i institucija koje u svom radu promovišu ideju ljudskih prava ili rade sa osetljivim grupama, učesnici će imati priliku da sveobuhvatno sagledaju ovu oblast ali i da čuju konkretna rešenja, razmene ideje i eventualno razmisle o zajedničkim akcijama.

Kurs se održava od 12. do 15. septembra 2016. godine u Beogradu u hotelu Park (Njegoševa br.2).

Kako se prijaviti?
Troškove prevoza, obuke, materijala, smeštaja i obroka snosiće Misija OEBS u Srbiji. Molimo vas da popunjeni prijavni formular za kurs koji sadrži ime, prezime, naziv institicije ili organizacije iz koje dolazite, kao i  visinu putnih troškova, dostavite najkasnije do 25. avgusta 2016. godine Neveni Nikolić koordinatorki ovog kursa iz Beogradskog centra za ljudska prava –  nikolic@bgcentar.org.rs a za sva pitanja mozete je kontaktirati putem telefona 0648246513.

Exit mobile version