[ youth.rs ]

Mladi moraju da budu u vrhu prioriteta nove Vlade i Narodne skupštine Republike Srbije

krovnaBeograd, 15. jun 2016 – Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) uputila je pismo predsednici Narodne skupštine pozivajući je da zajedno formulišu prioritete mladih u novoj vlasti, a pismo će biti upućeno i novoj Vladi nakon njenog formiranja. Povodom formiranja nove Vlade i Narodne skupštine Republike Srbije, KOMS izveštava javnost o očekivanjima od budućeg rada ova dva organa vlasti po pitanju mladih. 

Problemi mladih i međusektorska saradnja 

Problemi mladih su složeni i tiču se različitih aspekata od obrazovanja i zapošljavanja do bezbednosti i zdravlja, a posebno su u nepovoljnom položaju zato što period mladosti predstavlja period prelaza iz perioda detinjstva u svet odraslih, sa sistema obrazovanja na tržište rada 1 . Zato je jako važno da Narodna skupština i državne institucije prepoznaju mlade kao kategoriju koja se suočava sa brojnim jedinstvenim izazovima u različitim oblastima, te prići rešavanju njihovih problema na međuresorni i međusektorski način, dakle zajedničkim poduhvatom cele Vlade i svih relevantnih aktera.

Ko su akteri

Plan od 10 tačaka Vlade Republike Srbije koji bi trebalo da posluži kao okvir za budući program Vlade, pominje mlade u tački 5, naročito je važno zato što se mladi pominju u aspektu ‘’sveobuhvatnih programa za mlade’’, te smatramo to veoma dobrim znakom u daljoj prioritizaciji problema i potreba mladih u budućem programu Vlade. U tom kontekstu želimo da istaknemo važnost nastavka sprovođenja Nacionalne strategije za mlade 2015-2025. godine (NSM) prema Akcionom planu i u duhu međusektorske i međuresorne saradnje. Na probleme i potrebe mladih potrebno je odgovoriti na sistemski način, te smatramo da je neophodan i opstanak Ministarstva omladine i sporta, kako bi se na najefikasniji mogući način nastavilo sprovođenje Strategije i olakšala evaluacija tog procesa. Pored toga, poželjno je da sva ministarstva obuhvaćena Strategijom imaju donetu Agendu za mlade, set aktivnosti posvećenih mladima koje su im ujedno i obaveza navedena u tekstu NSM u okviru njihovog resora.

Očekujemo da će prioriteti mladih naći mesta u razradi delova plana u okviru ekspozea predsednika Vlade Srbije, kao i nakon formiranja Vlade.

U okviru rada Narodne skupštine Republike Srbije, zbog vraćanja mandata i starenja poslanika, broj poslanika iz kategorije mladih je u 2015. godini bio 10 poslanika, ili samo 4% od ukupnog broja. 2016. godine nakon vanrednih parlamentarnih izbora taj broj je 7 ili 3% od ukupnog broja. Sedam mladih poslanika u novom sazivu je neprihvatljivo mali broj i predstavlja nastavak pokazatelja da političke strukture ne prepoznaju značaj uključivanja mladih, te za njih nema dovoljno prostora na mestima odlučivanja.

Šta očekujemo od nove Vlade i Skupštine

Želimo osnivanje skupštinskog Odbora posvećenog pitanjima mladih u širokom spektru novih zakona i propisa, te pored toga i podršku za formiranje neformalnog tela – Parlamentarne mreže mladih, u okviru kojeg će omladine političkih partija, mladi poslanici i poslanici koji se bave pitanjima mladih, mladi i predstavnici NVO moći da razmene stavove o temama relevantnim za mlade u Srbiji, te budu važan sagovornik u svim srodnim oblastima.

Smatramo da je potrebno da se Narodna skupština aktivnije uključi u promovisanje aktivizma mladih i u bavljenje problemima mladih, te smatramo da je neophodno u što kraćem roku uputiti nacrte Zakona o mladima i Zakona o volontiranju u proceduru.

Krovna organizacija mladih Srbije uputila je pozivno pismo predsednici Narodne skupštine kako bismo zajednički definisali prioritete mladih, a pismo će biti upućeno i novoj Vladi čim bude oformljena, kako bismo ranijoj fazi rada novoformiranih organa postavili mlade i interese mladih na odgovarajuće mesto, među najvažnijim prioritetima.

Kontakt za medije:

Marija Stevuljević | marija.stevuljevic@koms.rs | +38169738445 | koms.rs

O Krovnoj organizaciji mladih Srbije

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica. KOMS radi na aktivnom uključivanju mladih iz društveno manje zastupljenih kategorija

Exit mobile version