Pozivamo organizacije civilnog društva da konkurišu za besplatnu stručnu podršku u razvoju i prikupljanju sredstava u trajanju od godinu dana!

GRANTED Centar za društveno odgovorni konsalting u okviru svoje socijalne misije, raspisuje prvi poziv pod nazivom Dobar dan za grant na osnovu koga će 3 odabrane organizacije civilnog društva (OCD) u periodu od godinu dana dobiti besplatnu stručnu podršku neophodnu za organizacioni razvoj i samostalno prikupljanje sredstava.

Opširnije: GRANTED objavljuje konkurs pod nazivom Dobar dan za grant

U programu Mladi lideri, koji je 2012. godine pokrenuo Delta Holding, četiri generacije mladih, obrazovanih, ambicioznih ljudi proveli su godinu dana u kompaniji, radili u više sektora, stekli dodatna znanja i postali deo Deltinog poslovnog sistema. O Mladim liderima i njihovim iskustvima možete da čitate na blogu mladilideri.rs.

Opširnije: Konkurs "Mladi lideri"

Trag fondacija u okviru projekta „Real say on policy“ raspisuje poziv za podnošenje predloga projekta koji se odnose na kreiranje i realizaciju kreativnih kulturnih, umetničkih i/ili medijskih sadržaja koji su usmereni na iniciranje i otvaranje javne debate o ulozi i učešću građana u demokratskim procesima. Kulturni, umetnički i medijski sadržaji treba da, na inovativan i angažovan način, stvore mogućnosti i podstaknu javni dijalog o potrebnim političkim promenama u oblastima za koje su sami građani tokom izbora pokazali najviše interesovanja (indikativna lista se nalazi dalje u Pozivu). Predloženi sadržaji treba da promovišu aktivno uključivanja građana/ki u demokratske procese i afirmišu ulogu građana/ki kao ključnih aktera u razvoju demokratije.       

Opširnije: KONKURS „Demokratija, to sam ja”

Telenor fondacija pomaže razvoj srpskog društva i društvenu integraciju obezbeđujući što većem broju ljudi pristup komunikacijskim uslugama, podržavajući i inicirajući kreiranje digitalnih rešenja koji za cilj imaju prevazilaženje aktuelnih društvenih izazova i omogućavanje razvoj potencijala srpskog društva. Naše delovanje usmereno je na sledeće oblasti: obrazovanje, socijalna inkluzija društveno ugroženih grupa, kultura i umetnost, kao i zaštita životne sredine. Ciljevi Telenor fondacije promovišu pozitivne strane interneta i set normi koje regulišu  ponašanje u digitalnom okruženju i utiču na smanjenje digitalnog nasilja.

Opširnije: Konkurs za podršku Telenor fondacije sa temom #Uključisedigitalno

Trag fondacija u okviru projekta „Real say on policy“ raspisuje poziv za podnošenje predloga projekta koji se odnose na kreiranje i realizaciju kreativnih kulturnih, umetničkih i/ili medijskih sadržaja koji su usmereni na iniciranje i otvaranje javne debate o ulozi i učešću građana u demokratskim procesima. Kulturni, umetnički i medijski sadržaji treba da, na inovativan i angažovan način, stvore mogućnosti i podstaknu javni dijalog o potrebnim političkim promenama u oblastima za koje su sami građani tokom izbora pokazali najviše interesovanja (indikativna lista se nalazi dalje u Pozivu). Predloženi sadržaji treba da promovišu aktivno uključivanja građana/ki u demokratske procese i afirmišu ulogu građana/ki kao ključnih aktera u razvoju demokratije.       

Opširnije: KONKURS „Demokratija, to sam ja”

Uspostavljanje Mreže prijatelja inkluzivnog obrazovanja pоkrеnula je Fоndаciја zа оtvоrеnо društvо, Srbiја u sаrаdnji sа CIP – Cеntrоm zа intеrаktivnu pеdаgоgiјu i Cеntrоm zа оbrаzоvnе pоlitikе u mајu 2014. gоdinе.

Opširnije: KONKURS ZA IZVOĐENJE AKCIJE U OKVIRU PROJEKTA „MREŽA PRIJATELJA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA“