Javni konkurs za prijem pripravnika u Ministarstvu finansija

0
SHARE

vesti3Javni konkurs za prijem pripravnika u ministarstvu finansija

I. Organ u kome se vrši prijem pripravnika: 
Ministarstvo finansija, Beograd, Kneza Miloša broj 20. 

II. Radna mesta na kojima se vrši prijem pripravnika: 

1. Radno mesto za analizu prihoda i rashoda, u zvanju mlađi savetnik-pripravnik*, u Grupi za fiskalne analize, Odsek za fiskalne analize i projekcije – Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije –1 izvršilac. 

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske ili matematičke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; znanje engleskog jezika; znanje rada na računaru (microsoft Office).

U izbornom postupku proveravaju se: znanje rada na računaru (microsoft Office) – praktičnim radom na računaru; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacione sposobnosti – posredno, putem standardizovanih testova; znanje engleskog jezika – pismeno putem testa i usmeno; veštine komunikacije – usmeno.

2. Radno mesto za fiskalne projekcije, u zvanju mlađi savetnik-pripravnik*, u Grupi za fiskalne projekcije, Odsek za fiskalne analize i projekcije – Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije –1 izvršilac. 

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske ili matematičke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; znanje engleskog jezika; znanje rada na računaru (microsoft Office).

U izbornom postupku proveravaju se: znanje rada na računaru (microsoft Office) – praktičnim radom na računaru; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacione sposobnosti – posredno, putem standardizovanih testova; znanje engleskog jezika – pismeno putem testa i usmeno; veštine komunikacije – usmeno.

III Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo finansija, 11000 Beograd, Kneza Miloša broj 20, sa naznakom „Za javni konkurs za prijem pripravnika”.

IV Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Zora Amanović i Desa Nedović, tel: 011/3642-665.

Zajedničko za sva radna mesta

*Pripravnik – Zakonom o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), između ostalog, propisano je da je pripravnik lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojoj struci i osposobljava se za samostalan rad; da se izuzetno radni odnos u statusu pripravnika može zasnovati i sa licem koje je kod drugog poslodavca bilo u radnom odnosu kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu obrazovanja koji je uslov za rad na tim poslovima; da vreme provedeno u radnom odnosu kod drugog poslodavca ne uračunava se u pripravnički staž; da pripravnički staž na radnim mestima sa visokim obrazovanjem traje jednu godinu; da pripravnik zasniva radni odnos na određeno vreme, posle sprovedenog javnog konkursa, kao i da pripravnik polaže državni stručni ispit do okončanja pripravničkog staža.
 

Uslovi za rad na svim radnim mestima:

državljanstvo Republike Srbije;

da je učesnik konkursa punoletan;

da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. 

Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijava sa biografijom; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; overena fotokopija radne knjižice – strane od 1 do 7. (kandidati koji u radnoj knjižici imaju upisan radni staž potrebno je da dostave dokaze odnosno potvrde, rešenja i druge akte iz kojih se vidi sa kojim stepenom stručne spreme i u kojem periodu je stečen radni staž).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu.

Mesto rada: za sva radna mesta mesto rada je Beograd.

Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na određeno vreme i traje jednu godinu.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima koji konkurišu na navedena radna mesta i čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, prva provera u izbornom postupku i to provera znanja engleskog jezika – pismeno putem testa, obaviće se počev od 16. marta 2015. godine, sa početkom od 9,00 časova, u Palati ”Srbija”, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo), o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama.

Provera znanja rada na računaru (microsoft Office) – praktičnim radom na računaru, obaviće se nakon završetka provere znanja engleskog jezika – pismeno putem testa, pod uslovom da su kandidati proveru znanja engleskog jezika – pismeno putem testa, uspešno završili.

Provera veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacione sposobnosti – posredno, putem standardizovanih testova, obaviće se nakon završetka provere znanja rada na računaru (microsoft Office) – praktičnim radom na računaru, pod uslovom da su kandidati proveru znanja rada na računaru uspešno završili.

Za kandidate koji uspešno završe proveru veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacione sposobnosti – posredno, putem standardizovanih testova, usmena provera engleskog jezika i veštine komunikacije, biće sprovedena u prostorijama Ministarstva finansija, Beograd, Kneza Miloša 20, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake naredne faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENE:

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Ministarstva finansija (www.mfin.gov.rs), na web stranici Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. 

Na web stranici Službe za upravljanje kadrovima, kandidati koji konkurišu, mogu se upoznati i sa opisom poslova za navedena radna mesta.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.