Poziv za studente psihologije, pedagogije, andragogije i socijalnog rada iz Obrenovca

0
SHARE

Kancelarija za mlade opštine Obrenovac i Organizacija za međunarodnu saradnju Savezne Republike Nemačke GIZ, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, realizuje program profesionalne orijentacije u srednjim školama u Obrenovcu kao deo lokalnog programa informisanja i savetovanja.

Opšti cilj projekta je uspostavljanje funkcionalnog i održivog sistema i programa profesionalne orijentacije za mlade na prelasku iz osnovne u srednju školu i iz srednje škole na fakultet, odnosno u svet rada. Projekat unapređuje školske i vanškolske kapacitete namenjene korisnicima u oblasti profesionalne orijentacije.

Program profesionalne orijentacije je osmišljen na osnovu interaktivnog petofaznog modela profesionalne orijentacije, u kome je pažnja usmerena prvenstveno na osposobljavanje mladih za izbor zanimanja. Program se zasniva na pozitivnim iskustvima stečenim tokom njegove primene u širem regionu, a priprema sadržaja programa poverena je stručnjacima iz oblasti obrazovanja. Osnovni cilj programa je razvijanje sposobnosti mladih da donesu i sprovedu promišljenu, valjanu i samostalnu odluku o izboru škole i zanimanja, kao i da planiraju karijeru i uključe se u svet rada. Nastava za mlade u okviru programa odvija se u vidu radionica, koje omogućavaju da učenici/ce aktivnim učešćem izgrade saznanja, veštine, sposobnosti i vrednosti potrebne za ostvarenje tog cilja.

Za potrebe realizacije programa neophodno je angažovanje studenata psihologije, pedagogije, andragogije i socijalnog rada, te ovim putem pozivamo studente iz Obrenovca da se uključe u ovaj program popunjavanjem prijavnog formulara na ovom linku do 5. oktobra 2013.

Angažovanje studenata psihologije rada, andragogije i socijalnog rada se može priznati kao obavezna stručna praksa na fakultetu, jer se ceo program odvija u saradnji između Kancelarije za mlade opštine Obrenovac, Centra Inventiva, GIZ-a, Filozofskog i Fakulteta političkih nauka.

Praksa će početi trodnevnim seminarom koji je zakazan od 1. do 3. novembra u Centru Inventiva u Beogradu (neophodno je prisustvo na svim radionicama bez izostajanja). Dok je najkraći period trajanja prakse 2 meseca (u proseku 3 dana nedeljno), sa mogućnošću produžetka za najaktivnije studente.

U okviru programa stručne prakse koju GIZ organizuje za studente psihologije, pedagogije, andragogije i socijalnog rada, studentima je omogućeno da steknu znanja i trenerske veštine uz pomoć kojih bi uspešno realizovali radionice i individualno savetovanje za mlade kojima je potrebno informisanje o karijeri. Radionice i savetovanja se sprovode u obrenovačkim srednjim školama. Studentska praksa se odvija u skladu sa programom profesionalne orijentacije po kojem su Kancelarije za mlade formirane kao Centri za karijerno informisanje mladih, a studenti taj proces pomažu svojim radom, znanjem i zalaganjem.

Ishodi učenja za studente/kinje

Znanja

 • student/kinja poznaje dinamičan i moderan pojam karijere
 • student/kinja razume značaj profesionalne orijentacije za mlade, njene ciljeve i na koji način ona može dugoročno da utiče na rešavanje problema zapošljavanja mladih, kao i na njihovo lično blagostanje, kao i značaj samostalnog izbora karijere, ume da ih objasni ovaj značaj različitim ciljnim grupama – mladima, roditeljima, nastavnicima/cama, privrednicima/cama…
 • student/kinja poznaje petofazni model profesionalne orijentacije, funkciju svakog koraka i radionice u okviru koraka
 • student/kinja je upoznat sa metodama profesionalne orijentacije
 • student/kinja poznaje ključne aktere na tržištu rada i obrazovanja, njihove uloge i međusobne veze
 • student/kinja razume ulogu i način funkcionisanja kancelarija za mlade u Srbiji
 • student/kinja razume šta je to usluga za mlade i kako se ona razlikuje od drugih aktivnosti za mlade
 • student/kinja razume koncept i značaj rodne ravnopravnosti i prepoznaje rodne stereotipe

Veštine

 • Veština komunikacije, aktivnog slušanja i nepristrasnog davanja informacija
 • Veštine timskog rada
 • Veštine pretraživanja informacija, prepoznavanje ključnih, relevantnih i tačnih informacija
 • Veština uspostavljanja kontakata i građenja partnerstava • Veština osmišljavanja kreativnih aktivnosti koje će motivisati mlade i zainteresovati ih za profesionalnu orijentaciju
 • Organizacijske veštine
 • Trenerske veštine
 • Veštine promocije, odnosa sa javnošću, komunikacije sa mladima
 • Odgovornost u realizaciji zadataka
 • Krativnost u traženju rešenja za moguće probleme pri realizaciji.