POZIV ZA UČESTVOVANJE NA TRENINGU ZA TRENERE IZ OBLASTI ŠKOLSKE/VRŠNJAČKE MEDIJACIJE

0
SHARE

student6O projektu

Nemačka agencija za međunarodnu saradnju realizuje projekat – Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u Srbiji od 2006. godine (projekat se oslanja na iskustva prethodnog projekta, koji je započeo sa realizacijom 2002. godine). Više o projektu videti FLAJER.

Projekat realizuje aktivnosti iz oblasti upravljanja sukobima od 2002. godine. Jedna od komponenti koja se primenjuje je i školska/vršnjačka medijacija, koja ima za cilj podizanje kapaciteta i osnaživanje profesionalaca koji rade sa mladima i samih mladih, za rešavanjem sukoba. Ideja je da se promovišu vrednosti tolerancije i da se jača međusobno razumevanje i mirno rešavanje sporova i sukoba. Više o aktivnostima iz oblasti školske/vršnjačke medijacije videti u FLAJERU.

Više o ToT

GIZ SoSYEP planira da od 21. do 25. septembra, 2011. godine organizuje šesti po redu Trening za trenere iz oblasti školske/vršnjačke medijacije. Cilj treninga je osnaživanje profesionalaca u oblasti upravljanja sukobima u školskom okruženju i lokalnoj zajednici.

Trening za trenere bi se organizovao u trajanju od 5 dana, u Beogradu.

Program je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pod nazivom Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjačku medijaciju (akreditovan od 01. septembra 2011. godine do 31. avgusta 2013. godine)

Nakon završetka treninga učesnici dobijaju licencu Zavoda, u trajanju od 24 sata, i sertifikat GIZ SoSYEP.

Cilj ToT

Cilj treninga je osnaživanje profesionalaca za korišćenje metoda nenasilne komunikacije, za podizanjem znanja i veština u oblasti upravljanja sukobima kao i osnaživanje za samostalno izvođenje treninga.

    Pojedinačni ciljevi koji bi trebalo da budu postignuti ovim projektom su:

  • Upoznavanje profesionalaca sa konfliktima i načinima njihovog prevazilaženja u školskoj sredini I lokalnoj zajednici,
  • Podizanje nivoa svesti i znanja kod prifesionalaca o problemu konflikta i njihovom javljanju u svakodnevnom životu,
  • Podsticati profesionalce da samostalno rešavaju interpersonalne konflikte – razvijanje strategija delovanju i razvoja svesti o mogućnosti rešavanja konflikata, i da osnažuju mlade da se sami bave sukobima koje imaju sa vršnjacima,
  • Podrška umrežavanju škola koje učestvuju u ovom projektu i koje su učestvovale na prethodnim obukama,
  • Podsticati profesionalce da pruže podršku učeničkim inicijativama i da ih ohrabruju u procesima primene medijacije u školskom okruženju,
  • Promocija modela – učenik kao medijator, koji radi na promociji participativnog modela u školama kao modela razvoja demokratskog društva i aktivnog učešća mladih u ovom procesu.

Profesionalci koji bi prošli obuku formirali bi grupu koja bi se u svojoj (školskoj) sredini bavila problemima sukoba ali koja bi davala i podršku raznim konstruktivnim idejama učenika. Edukovani odrasli služili bi kao konstantna podrška mladima u njihovom bavljenju problemima a takođe bi služili kao podrška drugim učeničkim inicijativama u školi.

Kroz uspostavljanje aktivne saradnje sa sličnim grupama u drugim školama, lokalnim kancelarijama za mlade, organizacijama ovaj projekat bi podržao umrežavanje i širenje ideje aktivne participacije profesionalaca a potom i učenika u rešavanju interpersonalnih konflikata.

Teme na ToT

Program koji se obradjuje sastoji se od generalno tri teme.

Teme koje se pokrivaju na ovom petodnevnom treningu su: nenasilna komunikacija: osnove i koraci, proces empatije – izražavanje osećanja i potreba; učenje i vežbanje izražavanja jezikom pozitivne akcije i afirmacije; različiti načini slušanja i slušanje sa empatijom; bes i konstruktivni načini prevazilaženja besa; uzroci, osnove nastanka i razvoja sukoba, ishodi, prevencija i upravljanje sukobima; metode i tehnike u procesu medijacije; osnovne uloge medijatora; koraci u medijaciji; školska i vršnjačka medijacija.

Ko može da učesvuje na treningu

Na treningu mogu da učestvuju profesionalci koji rade u školama, zatim predstavnici omladinskih organizacija, nevladinih organizacija, kancelarija za mlade, i to jedan do dva predstavnika po organizaciji.

Učesnici/ce treninga trebalo bi da budu osobe koje će moći da rade na primeni i daljem unapređenju programa medijacije u svojoj sredini.

Poziv za ovaj trening je otvoren za pojedince sa teritorije Beograda, ili sa teritorije Srbije koji imaju mogućnosti da sami snose troškove prevoza i smeštaja.

Logistički detalji

ToT će se organizovati u Beogradu, 21 – 25. septembra 2011 godine. GIZ SoSYEP će pokriti troškove materijala, trenera, pauza za kafu i ručak. Troškovi smeštaja učesnika i putni troškovi ne mogu biti pokriveni.

Kako se prijaviti

Učesnici/ce treba da pošalju popunjeni KONKURSNI FORMULAR najkasnije do 09. Septrembra, 2011 godine, do 14.00 časova, na email adresu: sosyep@giz.de

Selekciju učesnika će raditi tim formiran pri GIZ SoSYEP kancelariji. Do 13. Septembra, će izabrani kandidati biti obavešteni da li su ispunili kriterijume za trening ili ne, putem emaila ili telefona.

Broj učesnika je ograničen.

Kontakt

Ukoliko imate neko dodatno pitanje, možete se obratiti Stanislavi Vidović ili Danici Belić na sledeće brojeve telefona: 011 / 33 92 952, 33 92 126, ili na sledeće email adrese: stanislava.vidovic@giz.de ili danica.belic@giz.de

Uputstvo za prijavljivanje

Ovde možete preuzeti Konkursni formular u Word-ovom dokumentu. Preuzmite dokument i sačuvajte ga na vašem računaru. Zatim popunite Vaše podatke i odgovorite na pitanja iz formulara. Popunjen dokument pošaljite emailom na sosyep@giz.de .