Edukacija za rad sa mladima u oblasti ljudskih prava

0
SHARE

hajde_da.gifGrupa “Hajde da…” organizuje: Trening za profesore građanskog vaspitanja i aktiviste organizacija koje rade sa mladima ,,Edukacija za rad sa mladima u oblasti ljudskih prava”, 06 -12. avgust 2007. Banja Vrujci Omladinski program edukacije za ljudska prava Saveta Evrope Trening “Edukacija mladih za ljudska prava” koji organizuje Grupa “Hajde da…” od 06. do 12.  avgusta 2007. predstavlja jedan u nizu ovakvih treninga na nacionalnom nivou koji se organizuju širom Evrope, u okviru Omladinskog programa edukacije o ljudskim pravima Saveta Evrope. U okviru ovog programa, edukacija za ljudska prava (HRE) podrazumeva različite obrazovne programe i aktivnosti koje imaju za cilj promociju suštinske ravnopravnosti zasnovane na ljudskom dostojanstvu, kao nezamenljivoj vrednosti savremene Evrope. Imajući to u vidu, oni koji se bave (ne)formalnom edukacijom sa mladima pozivaju se da se bolje upoznaju sa evolucijom, praksom i izazovima ljudskih prava, kao i sa značajem ljudskih prava za mlade ljude danas.  U okviru Omladinskog programa edukacije o ljudskim pravima Saveta Evrope razvijen je i priručnik za rad sa mladima – “Kompas”. Ovaj priručnik namenjen je kako radu u školskom kontekstu, tako i edukaciji o ljudskim pravima koja se održava u sferi neformalnog obrazovanje od strane omladinskih organizacija. Sadržaj “Kompasa”, metodološki principi na kojim je zasnovan, kao i konkretni materijali biće osnova našeg treninga, a primena “Kompasa” u našim školama i neformalno obrazovanim aktivnostima jedan je od osnovnih ciljeva ovog treninga. Grupa „Hajde da… „ je krajem 2006. preuzela na sebe i zadatak priređivanja zvaničnog prevoda ovog priručnika, a trening „Edukacija za rad sa mladima u oblasti ljudskih prava“ predstavlja i prvu promociju izdanja „Kompasa“ na srpskom jeziku. Više informacija o Omladinskom programu edukacije za ljudska prava Saveta Evrope možete naći na http://www.coe.int/hre  Ciljevi treninga Opšti cilj: Unapređenje kompetencija (znanja, veština, stavova) i povećanje motivacije učesnika za  planiranje i izvođenje obrazovnih aktivnosti o ljudskim pravima u omladinskom radu i/ili školskom kontekstu u Srbiji Specifični ciljevi treninga:  

  • Podstaći učesnike da istraže svoje razumevanje ljudskih prava, te značaj ljudskih prava za njih lično kao i za mlade u njihovoj lokalnoj zajednici
  • Predstaviti učesnicima teoriju i najznačajnije dokumente  u oblasti ljudskih prava (npr. Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, Evropsku Konvenciju o ljudskim pravima) i  najnovije izveštaje o trenutnom stanju u oblasti ljudskih prava u Srbiji
  • Ukazati na metodološke principe i obrazovni pristup u okviru edukacija za ljudska prava
  • Sticanje znanja o sadržaju i upotrebi priručnika “Kompas” i mogućnostima njegove upotrebe u formalnom i neformalnom okruženju

·         Istražiti odnos edukacije u oblasti ljudskih prava sa mehanizmima pravne zaštite i aktivizmom u oblasti ljudskih prava

  • Povećanje kompetencija učesnika za prilagođavanje i izvođenje aktivnosti u oblasti ljudskih prava baziranih na priručniku “Kompas”
  • Osvrnuti se na ulogu voditelja aktivnosti u oblasti ljudski prava , sa posebnim naglaskom na njegove stavove i vrednosti
  • Podržati uspostavljanje saradnje između omladinskih aktivista i zaposlenih u školi u oblasti edukacije o ljudskim pravima
  • Podstaći i obezbediti uslove za planiranje aktivnosti u oblasti ljudskih prava posle treninga
  • Obezbediti dodatnu podršku učesnicima za implementaciju obrazovnih aktivnosti sa mladima nakon treninga

  Metodologija rada tokom treninga Metodologija rada tokom treninga biće zasnovana na metodološkim principima edukacije o ljudskim pravima “ugrađenim” u priručnik Saveta Evrope za rad sa mladima – “Kompas”. Način rada podrazumeva kombinaciju različitih interaktivnih metoda namenjenih iskustvenom otkrivanju značaja ljudskih prava, kao i više kraćih teorijskih predavanja. Tokom treninga učesnici će imati priliku i da se oprobaju u praktičnom planiranju i izvođenju obrazovnih aktivnosti sa grupom. Radni jezik tokom treninga je srpski. Neke od tema koje će biti pokrivene treningom su:Razumevanje ljudskih prava, Ljudska prava u Srbiji, Dokumenti, povelje, zakoni, Metodološki principi edukacije o ljudskim pravima, Upoznavanje sa sadržinom “Kompasa”, Kako planirati i kreirati obrazovne aktivnosti o ljudskim pravima, Praktičan rad u malim grupama: planiranje, kreiranje i izvođenje aktivnosti sa grupom, Kompetencije edukatora mladih o ljudskim pravima, Priprema za primenu nakon treninga  Profil učesnika – Kome je ovaj trening namenjen?  Ovaj trening namenjen je:Ø      Nastavnicima građanskog vaspitanja koji se u svom radu bave ljudskim pravima Ø      Zaposlenima u školi (nastavnici, pedagozi, psiholozi) zainteresovanim za edukativni rad sa mladima (od 13 – 18 godina) iz oblasti ljudskih prava, u okviru redovnih časova, ČOS-ova ili vannastavnih aktivnosti. Ø      Aktivistima (omladinskih) nevladinih organizacija zainteresovanim za neformalno obrazovanje mladih (od 13 – 30 godina) iz oblasti ljudskih prava Svi učesnici:–          treba da imaju osnovno radioničarsko ili trenersko iskustvo–          u mogućnosti su da prisustvuju kompletnom trajanju treninga–          žele da stečeno znanje tokom treninga iskoriste u radu sa mladima–          spremni su da plaćanjem kotizacije od 2400 dinara participiraju u troškovima organizacije treninga–          žive i rade na teritoriji Republike Srbije  Mesto održavanja treninga Trening “Edukacija za rad sa mladima u oblasti ljudskih prava” održaće se u Hotelu Vrujci u Banji Vrujci. Hotel "Vrujci" ima zatvoreni i tri otvorena bazena sa termalnom vodom, teretanu, đakuzi, saunu, fudbalske terene, teniske i terene za male sportove. Okolina Vrujaca odlikuje se živopisnim pejzažom i šumama raznovrsnog sastava. U blizini Banje Vrujci se nalaze seoska domaćinstva koja se bave seoskim turizmom.Nedaleko od banje su selo Struganik sa rodnom kućom vojvode Živojina Mišića, manastir Bogovođa, Brankovina, Mionica i Valjevo sa svojom bogatom istorijskom i kulturnom baštinom.  Trenerski tim Trenerski tim biće sastavljen od trenera Grupe “Hajde da…” edukovanih od strane Saveta Evrope. Svi treneri imaju višegodišnje iskustvo kako u radu sa zaposlenima u prosveti, tako i sa aktivistima omladinskih organizacija. Trenerski tim biće “dopunjen” gostujućim ekspertima iz oblasti ljudskih prava. Prijave za trening i selekcija učesnikaPrijavni formular za ovaj trening, možete naći na internet prezentaciji Grupe “Hajde da…” www.hajdeda.org.yu ili ga preuzeti lično u našoj kancelariji na adresi: Resavska 21/5, Beograd. Popunjen prijavni formular možete poslati elektronskom poštom na adresu:hre@hajdeda.org.yuili ga doneti u kancelariju Grupe “Hajde da…“  – najkasnije do 26. juna 2007. Tim za pripremu treninga izabraće 20 učesnika/ca treninga, uzimajući u obzir kriterijume navedene u profilu učesnika i trudeći se sastav grupe bude izbalansiran (prema polu, regionalno, kao i prema različitim iskustvima kandidata). Svi kandidati biće obavešteni da li su primljeni, odbijeni ili se nalaze na «listi čekanja» – najkasnije do 06. jula 2007.  Refundacija troškova, smeštaj, kotizacija, sertifikati i materijali Refundacija troškovaSvim učesnicima biće refundirani troškovi putovanja (autobus ili voz) – nakon predaje originalnih putnih karata koordinatoru treninga. Troškovi putovanja svim ostalim vidovima (koji nisu ni autobus ni voz) ne mogu biti refundirani. Smeštaj za učesnike/ce je obezbeđen u Hotelu Vrujci
            Svim učesnicima je tokom trajanja treninga obezbeđen smeštaj i hrana u Hotelu Vrujci.
 KotizacijaSvi učesnici su u obavezi da plate kotizaciju treninga u iznosu od 2400 dinara. Kotizacija se plaća koordinatoru treninga prilikom registracije.  SertifikatNa kraju treninga, samo učesnici koji budu prisutni tokom svih delova treninga dobiće sertifikat o učešću na treningu. Usled nepredviđenih i objektivnih okolnosti, tolerisano odsustvo sa treninga, uz ostvarenje prava na sertifikat je 10% ukupnog radnog vremena. Dodatni materijaliPo uspešnom završetku treninga, učesnici će dobiti priručnik Saveta Evrope za rad sa mladima u oblasti ljudskih prava – „Kompas“ na srpskom jeziku kao i dodatne korisne materijale i publikacije za rad sa grupama mladih. O Grupi ”Hajde da…”Osnaživanje pojedinca/ke da razvija svoje potencijale, ostvaruje skladnije odnose sa drugima i drugačijima i aktivno učestvuje u stvaranju humanijeg društva – misija Grupe “Hajde da…” Grupa “Hajde da…” započela je sa radom aprila 1999, kao inicijativa grupe studenata psihologije sa ciljem da svoja profesionalna znanja iskoriste u rešavanju društvenih problema i izgradnji humanijih odnosa nakon rata. Tokom prvih šest godina rada, Grupa “Hajde da…” je postigla značajne rezultate u promociji neformalnog obrazovanja, razvoja mirovno-obrazovnih programa, unapređenju kvaliteta treninga i radu sa mladima u našoj zemlji. Programi kao što je “Bukvar Tolerancije – edukacija i primena” realizovani su sa preko 250 nastavnika širom zemlje u saradnji sa Ministarstvom prosvete i sporta. Istovremeno, izveden je i veliki broj treninga za mlade i omladinske organizacije na različite teme. Grupa “Hajde da…” objavila je i više publikacija i priručnika za grupni rad sa mladima, a tokom 2006/07 je prevela i objavila i priručnik “Kompas”.Više informacija o aktivnostima Grupe “Hajde da…” možete naći na www.hajdeda.org.yu  Dodatne informacije o treningu možete dobiti telefonom, na broj:  011 3343 820