Konkurs za dodelu 140 stipendija studentima sa invaliditetom

0
SHARE

student25GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za obrazovanjeobjavljuje KONKURSZA DODELU 140 STIPENDIJA STUDENTIMA SA INVALIDITETOM. U 2010. godini dodeliće se 140 stipendija studentima sa invaliditetom fakulteta i viših škola.

Ukupan broj stipendija za studente sa invaliditetom je 140, u neto iznosu od 17.000,00 dinara mesečno po korisniku stipendije, što za 12 meseci iznosi 204.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju sledeće uslove:
– da su državljani Republike Srbije;
– da imaju prebivalište ili boravište na području grada Beograda;
– da su studenti visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, čije je sedište na teritoriji grada Beograda;
– da su prvi put upisali određenu godinu studija ili su prvi put apsolventi u školskoj 2009/2010. godine;
– da poseduju lekarsku dokumentaciju o postojanju invalidnosti, i to izdatu od relevantne državne zdravstvene ustanove.

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje opšta ispunjenost uslova za studente:
– uverenje o dražavljanstvu;
– uverenje o prebivalištu ili boravištu izdato u MUP Republike Srbije, ul. Ljermontova br.12-a, Beograd;
– potvrda fakulteta da je student prvi put upisao određenu godinu studija u školskoj 2009/2010. godini;
– potvrda fakulteta o visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja;
– rešenje o postojanju telesnog oštećenja ili rešenje o priznavanju tuđe nege i pomoći ili overenu odluku konzilijuma relevantne zdravstvene državne ustanove;
– fotokopija lične karte.

Kriterijumi za dodelu stipendija studentima sa invaliditetom i način njihovog vrednovanja:
(1) uspeh na studijama, vrednuje se tako što se studentu dodeljuje onaj broj bodova koji je jednak prosečnoj oceni postignutoj na studijama;
(2) uspeh na studijama vrednuje se i tako što se:
– studentu prve godine dodeljuje – 10 bodova;
– studentu druge godine – 20 bodova;
– studentu treće godine – 30 bodova;
– studentu četvrte godine – 40 bodova;
– apsolventu– 50 bodova;
– studentu master studija – 60 bodova;
– studentu doktorskih studija – 70 bodova.

Imajući u vidu odredbe člana 98. stav 1. Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju („Sl.glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004-odluka USRS i 84/2004-dr.zakon, 85/2005, 101/2005-dr.zakon i 63/2006-odluka USRS) kojim je regulisano da ne postoje više kategorije invaliditeta i Pravilnika o utvrđivanju telesnih oštećenja ( „Službeni glasnik RS“,br. 105/03 i 120/08), zdravstveno stanje studenata sa invaliditetom, vrednuje se na sledeći način:
1. kriterijum invaliditeta
– rešenje nadležnog lekara veštaka penzijskog i invalidskog osiguranja o postojanju telesnog oštećenja tako što je procenat telesnog oštećenja jednak broju bodova (maksimalno 100 bodova za telesno štećenje 100 odsto)
– rešenje nadležnog lekara veštaka o potrebi tuđe nege i pomoći , što bi se takođe priznavalo kao telesno oštećenje od 100% i vrednuje se sa 100 bodova
2. postojanje određenog oboljenja
– maligne bolesti – 100 bodova;
– terminalna bubrežna insuficijencija ili stanje posle bubrežne transplantacije, a koje zahteva dijalizu – 90 bodova;
– progresivna neuromišićna oboljenja i multipla skleroza – 80 bodova;
– teške urođene i stečene srčane mane sa teškim oštećenjem srčane funkcije (ejekciona frakcija ispod 40) – 60 bodova;
– hemofilija, teške bolesti krvi koje imaju progresivan tok – 50 bodova;
– insulin zavisni dijabetes melitus – 40 bodova;
– epilepsija – 30 bodova;
– druga oboljenja ili stanja koja nisu navedena, ali koja dovode do trajno narušenog zdravstvenog stanja studenta (po potrebi se uključuje posebna zdravstvena komisija) – od 70 do 100 bodova.

Rang-lista za dodelu stipendija vrši se na osnovu zbira svih dodeljenih bodova.
Konkurs se ne odnosi na zaposlene studente sa invaliditetom.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Obrazac prijave za prijavljivanje na konkurs može se preuzeti u Sekretarijatu za obrazovanje, Makenzijeva 31, Pisarnica (šalter u prizemlju) ili sa ove strane (na kraju).

Prijave za konkurs treba dostaviti na adresu: Sekretarijat za obrazovanje, PISARNICA, Makenzijeva 31, Beograd, sa naznakom „Prijava za konkurs za dodelu stipendija studentima sa invaliditetom u 2010. godini“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Komisija će utvrditi predlog rang-liste kandidata u roku od 30 dana od isteka roka za dostavljanje prijava, a na osnovu opštih uslova i kriterijuma za dodelu stipendija.

Konkurs se objavljuje na osnovu Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj 6-528/10-G, od 18. februara 2010. godine.

Obrazac (Word fajl)