Konkurs Fondacije Hemofarm

0
SHARE

 Na osnovu člana 2. Pravilnika o pružanju pomoći FONDACIJA HEMOFARM RASPISUJE KONKURS za dodelu 20 (dvadeset) stipendija izuzetno talentovanim studentima, za školsku 2008/2009. godinu. Stipendije se dodeljuju redovnim studentima od III godine studija na fakultetima i akademijama koji se školuju na teret budžeta Republike Srbije, slabijeg materijalnog stanja, sa prosečnom ocenom najmanje 8,50. Pravo na konkurs imaju studenti, državljani Republike Srbije sa stalnim mestom boravka u RS i koji studiraju na teritoriji iste.

Studenti koji su već ostvarili pravo na stipendiju po drugom osnovu nemaju pravo na stipendiju Fondacije.

Potrebna dokumentacija:

 • molba (potpisana sa naznačenom adresom stanovanja i opštinom, br. telefona i ličnim brojem),
 • biografija,
 • fotokopija lične karte,
 • originalna potvrda fakulteta o upisu semestra,
 • potvrda fakulteta o položenim ispitima sa prosečnom ocenom,
 • fotokopija indeksa (prva strana i one gde su ocene),
 • pregled osvojenih nagrada, diploma, priznanja i sl. (samo sa fakulteta),
 • potvrda o državljanstvu Republike Srbije,
 • pregled objavljenih radova (ukoliko ih ima),
 • overena potvrda o mestu prebivališta,
 • potvrda iz Katastra o posedovanju nekretnina kandidata i članova njegove uže porodice (roditelja, braće i sestara),
 • izjava o broju članova uže porodice i njihovo zanimanje (overena u opštini i potpisana od strane dva svedoka),
 • potvrda o visini poslednje isplaćene zarade roditelja i članova uže porodice overena od radne organizacije u kojoj je roditelj zaposlen (za nezaposlene potvrda Zavoda za zapošljavanje),
 • izjava o ostalim primanjima kandidata i članova uže porodice, potpisana od strane kandidata uz preuzimanje pune moralne i materijalne odgovornosti (obavezna i ako nema dodatnih primanja).

Molbe sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je otvoren do 30. oktobra 2008. godine.

Prijave na konkurs slati na adresu:
Fondacija Hemofarm
Beogradski put b.b.
26300 Vršac