Stipendije za 20 mladih istraživača – postdoktoranata

0
SHARE

 MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE objavljuje: IV KONKURS ZA STIPENDIRANJE 20 MLADIH ISTRAŽIVAČA POSLDOKTORANATA RADI USAVRŠAVANJA U PRESTIŽNIM NAUČNOISTRAŽIVAČKIM ORGANIZACIJAMA U INOSTRANSTVU U 2008. GODINI

Ministarstvo nauke (u daljem tekstu: Ministarstvo) će stipendirati postdoktorsko usavršavrnje 20 mladih istraživača – doktora nauka u prestižnim naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu.

Stipendije će biti dodeljene kandidatima koji ispunjavaju sve uslove konkursa, a koji su doktorirali u sledećim oblastima nauka:
Prirodne nauke
Tehničko-tehnološke
Biotehnološke
Medicinske
Društvene
Humanističke
Ministarstvo će dodeliti po dve stipendije najbolje rangiranim kandidatima u svakoj od navedenih šest oblasti, a preostale stipendije će biti dodeljene najbolje rangiranim kandidatima sa zajedničke liste, koja će se formirati nakon izbora prvih 12 kandidata. Pravo učešća na konkursu imaju istraživači koji su zaposleni u naučnoistraživačkim organizacijama registrovanim u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, i to:

– doktori nauka,
-angažovani na projektima iz Programa Ministarstva,
-rođeni 1967. godine ili kasnije, odnosno 1966. godine za kandidate sa završenim petogodišnjim studijama i 1965. godine za kandidate sa završenim šestrgodišnjim studijama,
-sa aktivnim znanjem engleskog jezika ili jezika zemlje gde će se usavršavati,
-državljani Republike Srbije.

Ministarstvo će dodeliti stipendije za postdoktorsko ueavršavanje u inostranstvu koje će se realizovati u periodu od najduže šest meseci. Odobrena stipendija u iznosu od po 1.000 evra mesečno (neto iznos) isplaćuje se odjednom i u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Stipendistima će biti pokriveni i putni troškovi. Usavršavanje po odobrenoj stipendiji se može realizovati u roku od godinu dana od dana donošenja odluke.

Izbor kandidata izvršiće se u skladu sa opštim uslovima i posebnim kriterijumima, koji su objavljeni na portalu Ministarstva. Prednost u izboru imaju mlađi doktori nauka, kandidati koji su ranije završili i odbranili doktorsku disertaciju, kandidati sa višim stepenom naučne kompetentnosti (objavljeni naučni radovi itd.)

Pri dodeli stipendija Ministarstvo polazi od prioriteta razvoja nauke i istraživanja, značaja uže oblasti planiranog postdoktorskog usavršavanja, kao i naučne kompetentnosti predložene naučnoistraživačke organizacije u inostranstvu.

Po završenom postdoktorskom usavršavanju, korisnik stipendije i naučnoistraživačka organizacija u kojoj je zaposlen dostavljaju Ministarstvu izveštaj u skladu sa ugovorom o stipendiranju, kao i dokaz naučnoistraživačke organizacije u inostranstvu o završenom usavršavanju.

Korisnik stipendije se obavezuje da, nakon realizovanog usavršavanja, ostane najmanje pet godina u radnom odnosu u naučnoistraživačkoj organizaciji u Republici Srbiji. U slučaju nepoštovanja ove odredbe, korisnik stipendije i naučnoistraživačka organizacija koja je konkurisala zajedno s korisnikom stipendije, vratiće Ministarstvu celokupna primljena sredstva, revalorizovana prema visini stipendije u mesecu kadaje utvrđena obaveza vraćanja stipendije.

Kandidati podnose, zajedno sa naučnoistraživačkom organizacijom u kojoj su zaposleni, PRIJAVU na konkurs (poseban obrazac koji se nalazi na web-portalu Ministarstva, popunjen, potpisan i Overen u NIO), kao i sledeću dokumentaciju:

1.ličnu prijavu sa biografijom i bibliografijom radova (sa oznakom kategorije prijavljenih radova u skladu sa kriterijumima), uključujući i citiranost, kao i fotokopiju radova, odnosno adekvatan dokaz za nove proizvode, patente itd.,

2. zahtev naučnoistraživačke organizacije u kojoj je kandidat zaposlen (sa obrazloženjem značaja usavršavanja za dalji naučnoistraživački rad),

3. odluku, odnosno saglasnost naučnog/nastavno-naučnog veća organizacije u kojoj je kandidat zaposlen, za njegovo usavršavanje u inostranstvu,

4. preporuku rukovodioca projekta na kom je kandidat angažovan, sa obrazloženjem potrebe usavršavanja u funkciji rada na projektu,

5. dokaz da jć kandidat obezbedio mesto usavršavanja u. naučnoistraživačkoj organizaciji u inostranstvu (pozivno pismo institucije iz inostranstva i rukovodioca istraživačkog tima iz renomirane naučnoistraživačke organizacije u inostranstvu),

6. program rada i postdoktorskog usavršavanja kandidata u inostranstvu za vreme dobijanja stipendije (pripremaju i potpisuju zajedno kandidat i mentor u naučnoistraživačkoj organizaciji gde se realizuje usavršavanje),

7. dokaz o zaposlenju u naučnoistraživačkoj organizaciji i istraživačkom, odnosno naučnom zvanju.

8. dokaz o angažovanju na projektu iz tekućeg programa Ministarstva,

9. dokaz o odbranjenoj doktorskoj disertaciji (overena kopija),

10.dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika ili jezika zemlje u kojuje pozvan kandidat (sertifikat)

11. Dokaz o godinama starosti i mestu prebivališta (kopija lične karte),

12. dokaz o trajanju osnovnih studija koje je kandidat završio, po statutu fakulteta u godini kada je kandidat upisan (potvrda fakulteta),

13. okvirni finansijski predračun troškova boravka na usavršavanju, sa posebno iskazanim putnim troškovima (potvrda Putne agencije).

PRIJAVA na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu preporučenom poštom ili preko pisarnice Republičkih organa, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom: „Prijava na konkurs za postdoktorske stipendije".

Detaljnije informacije se mogu dobiti preko telefona 011/2687-480, kao i na web sajtu Ministarstva: www.mntr.sr.gov.yu ;

Kandidati, kao i naučnoistraživačke organizacije u kojima su zaposleni, o rezultatima konkursa će biti obavešteni pisanim putem.

Rok za podnošenje prijave je zaključno sa 21.1. 2008. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.