Poziv za dostavljanje predloga projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u gradu Beogradu za 2023. godinu

0
SHARE

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za sport i omladinu
Kraljice Marije br. 1

upućuje

POZIV
za dostavljanje predloga projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u gradu Beogradu koji će se sufinansirati i realizovati u 2023. godini

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda u 2023. godini su projekti od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora.
Predlozi projekata koji su predmet ovog javnog poziva su: 
Organizovan rad sa talentovanim mladima, zainteresovanim mladima i mladima iz marginalizovanih grupa i disfunkcionalnih porodica – putem multidisciplinarnih sadržaja koji se realizuju kroz različite oblike rada iz oblasti nauke, umetnosti i kulture.
Predlozi projekata koji su predmet ovog javnog poziva su: 
– Projekti koji se odnose na rad sa talentovanim mladima
– Projekti iz aktivizma, socijalne uključenosti, zdravih stilova života i pravilnog korišćenja slobodnog vremena
– Projekti iz oblasti neformalnog obrazovanja, bezbedonosne edukacije i borbe protiv vršnjačkog nasilja i nasilja u porodici
– Projekti koji se odnose na rad sa mladima iz marginalizovanih grupa i disfunkcionalnih porodica 
– Projekti iz oblasti nauke
– Projekti iz oblasti umetnosti
– Projekti obuke tradicionalnim veštinama starih zanata
Obavezni uslovi:
 –  da svi kandidovani projekti budu besplatni za korisnike.
 –  da se projekat realizuje (direktan rad sa korisnicima) tokom svakog kalendarskog meseca u periodu od 25. marta 2023. godine do 31. decembra 2023. godine i to u trajanju od najmanje 8 sati svakog meseca, uključujući i mart mesec.
– da nosilac projekta ima sedište na teritoriji grada Beograda;
-posedovanje referenc liste za predlagače projekata koji prvi put dostavljaju projekte (iskustvo u realizaciji projekata, preporuke eksperata); 
-da je obezbeđeno najmanje 10% ukupnih troškova projekta iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora;
Prednost imaju oni projekti predviđeni za rad sa mladima uzrasta od 15 do 19 godina.
Poziv se upućuje predlagačima koji imaju registrovano sedište na teritoriji grada Beograda i to :
-Udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi, ustanove, naučnoistraživački instituti i druga pravna lica
Potrebna dokumentacija (Uputstvo koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje projekta i Obrazac, koji su sastavni deo konkursne dokumentacije) preuzima se sa zvaničnog internet sajta Grada Beograda: www.beograd.rs 
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 715-7430 i 715-7544 ili u Sekretarijatu za sport i omladinu, Kraljice Marije 1/HX (kancelarija br. 2002 na 20-tom spratu ) svakog radnog dana od 9 do 14 časova.
Rok za podnošenje predloga je 1. februar 2023. godine.