Konkurs za najbolji diplomski ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka

0
SHARE

sample_3.gifNagrada "Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka" dodeljuje se autoru odbranjenog diplomskog ili magistarskog rada iz oblasti filozofskih i socioloških nauka (u daljem tekstu: dobitnik).
Dobitniku Nagrade dodeljuje se novčana nagrada u neto iznosu od 200.000,00 dinara.

II USLOVI UČEŠĆA

Pravo da konkurišu za nagradu imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove: – da su državljani Republike Srbije,
– da su diplomirali ili magistrirali na univerzitetima na teritoriji Republike Srbije,
– da je rad odbranjen u 2007. godini,
– da je tema iz oblasti filozofskih i socioloških nauka.
Predlozi za kandidate za dodelu Nagrade podnose se Odboru za dodelu nagrade (u daljem tekstu: Odbor). Odbor vrši izbor između kandidata i podnosi predlog Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj, koji dodeljuje dobitniku Nagradu. Ukoliko Odbor utvrdi da nema kandidata koji zaslužuje Nagradu, Nagrada se neće dodeliti za tekuću godinu.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidat za Nagradu treba da dostavi prijavu koja sadrži: – lične podatke kandidata
– kontakt adresu, telefon i/ili e-mail
Uz prijavu treba dostaviti i sledeću dokumentaciju: 1. Uverenje o stečenom visokom obrazovanju, odnosno Uverenje o stečenom akademskom zvanju magistra nauka,
2. Primerak odbranjenog diplomskog odnosno magistarskog rada.

Poziv za predlaganje kandidata je otvoren 30 dana od dana objavljivanja (Javni poziv je objavljen 15.10.2007.)

Prijavu sa prilozima dostaviti na sledeću adresu: UNIVERZITET U NOVOM SADU
Trg Dositeja Obradovića 5
21000 Novi Sad
Kontakt osoba Jelena Cvejin 021/485-20-15

ILI

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Bulevar Mihajla Pupina br. 16
21000 Novi Sad
Kontakt osoba Jasmina Biro 021/487-45-50

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.